Aankoop grond Poelpolder voor natuurontwikkeling

Poelpolder

De gemeente wil een stuk grond in Poelpolder (Schalkwijk Oost) kopen. Deze grond biedt een unieke kans om 17.480 m2 natuurontwikkeling in de Poelpolder mogelijk te maken. Hiermee wordt het kwetsbare rietmoeras aan de Ringvaartkant beschermd en de biodiversiteit vergroot. Het gebied heeft ook mogelijkheden om recreatie te ontwikkelen, waardoor Haarlemmers in de toekomst in dit deel van de stad kunnen wandelen in het groen. De grond wordt gekocht van Stichting Burgerweeshuis Haarlem.

De ecologische waarde grond kan in dit deel van de groene zoom worden verbeterd. Bijvoorbeeld door de aanleg van plas dras, het (tijdelijk) onder water zetten van grasland. Dit kan het leefgebied worden voor dieren die in het riet wonen, zoals de ringslang en de roerdomp. Het bestaande groen in Poelpolder wordt beschermd en verbeterd. De uitvoering van deze plannen wordt later uitgewerkt. 

Haarlem werkt aan een groene en klimaatbestendige stad. Groen is goed voor onze gezondheid en helpt om de extreme effecten van het veranderende klimaat, zoals hitte, droogte en wateroverlast, op te vangen. Mensen wonen en werken het liefst in een aantrekkelijk groene omgeving. Daarom houden we in Haarlem wat groen is groen, waar het kan breiden we het groen uit en waar groen verdwijnt compenseren we dit gelijkwaardig op andere plaatsen.