Ontwikkeling gebied Sportweg (Orionzone-Planetenlaan)

Bijgewerkt tot en met 27 juni 2023
Status: Ontwerp

De komende jaren gaan er dingen veranderen in het gebied rondom de Sportweg. Er komen nieuwe woningen, we onderzoeken of nieuwbouw voor zorginstelling Sint Jacob mogelijk is en of functies zoals de Dekamarkt en de bibliotheek op de juiste plek zitten of wellicht kunnen verplaatsen. Ook krijgt de openbare ruimte een nieuwe inrichting.

Plangebied Orionzone noord
Plangebied Orionzone noord. Foto door Milo Dinkelaar

Wat u moet weten

  • Er komen ongeveer 245 woningen bij, waarvan 50% sociale huur, 30% middeldure huur en 20% huur of koopwoningen in de vrije sector. Het uiteindelijke aantal woningen kan afwijken door nieuwe inzichten tijdens de planvorming. Pas als duidelijk is wat op welke plek in het gebied komt kan het aantal woningen definitief berekend.
  • Om richting te geven aan de ontwikkeling hebben we een gebiedsconcept gemaakt. Dit kun je zien als het verhaal van het gebied waarin de kernwaarden en spelregels voor de ontwikkeling staan. Wat we belangrijk vinden in het gebied, bijvoorbeeld dat er ruimte moet zijn voor ontmoeten of dat er genoeg plek moet zijn om vrij en veilig te spelen en bewegen. Om dit gebiedsconcept te maken hebben we gesprekken gevoerd met de klankbordgroep, omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen. De ideeën uit het gebiedsconcept gebruiken we om het Programma van Eisen voor de fysieke Leefomgeving te maken
  • We werken nu aan het Programma van Eisen voor de fysieke Leefomgeving (PvEL). In het PvEL staat bijvoorbeeld hoe hoog de woningen mogen worden, wat voor winkels er kunnen komen en hoeveel ruimte er is voor groen. Onderdeel van het PvEL zijn een mobiliteits- en groenplan. We onderzoeken wat de behoefte is voor bijvoorbeeld parkeren of hoeveel openbaar groen gewenst is. Hierbij kijken we naar wat nodig is voor het gebied en wat aansluit bij de doelstellingen van de gemeente
  • Als het concept PvEL klaar is start de inspraakperiode en worden reacties verzameld en waar mogelijk verwerkt. Iedereen krijgt dan de kans om te reageren

In gesprek met de buurt

  • We gebruiken de ideeën uit het gebiedsconcept om een Programma van Eisen voor de fysieke Leefomgeving (PvEL) te maken. Tijdens het maken van het PvEL horen we graag weer uw inbreng, daar gaan we een bijeenkomst voor organiseren

  • Er is een klankbordgroep met daarin vertegenwoordigers van wijkraden van de omliggende wijken, van sportverenigingen FC Haarlem Kennemerland, EDO en Sparks, van Het Schoter en van VvE Parksight

Waarom we dit doen

Haarlem is een mooie, eeuwenoude stad met een behoorlijke druk op de woningmarkt. De gemeenteraad heeft daarom 7 ontwikkelzones aangewezen, waarin onder andere plaats is voor extra woningbouw. In Haarlem Noord ligt de Orionzone.

Planning

Planning

Begin 2023

Voltooid
Voltooid

gebiedsconcept gereed

Zomer 2023

Actief
Actief

ontwerpfase (onder andere Stedenbouwkundig Plan (SP) en inrichtingsplan openbare ruimte). Dit ontwerp wordt getoetst aan het PvEL

Najaar 2023

Todo
Todo

bijeenkomst om in gesprek te gaan over Programma van Eisen voor de fysieke Leefomgeving

Begin 2024

Todo
Todo

inspraakperiode Programma van Eisen voor de fysieke Leefomgeving

Mei 2024

Todo
Todo

vaststellen Programma van Eisen voor de fysieke Leefomgeving

2024

Todo
Todo

start planologische procedure

Eind 2025

Todo
Todo

start voorbereiding bouwwerkzaamheden

2026

Todo
Todo

start bouwperiode

Contact

John Pierik, procesmanager
14023
antwoord@haarlem.nl