Vacatures

Wil jij iets betekenen voor de maatschappij en meewerken aan een duurzame, sociale en toekomstbestendige gemeente? Solliciteer op 1 van deze banen.

Allround Klantmanager Inburgering
Je kunt reageren tot 30 september 2022
Wil jij je steentje bijdragen in de participatie naar werk van (nieuwe) inwoners van onze stad?

Vacatures

 • Werkervaringsplek Evenementen

  Je kunt reageren tot
  21 augustus 2022

  In Haarlem en Zandvoort worden jaarlijkse meer dan honderd evenementen georganiseerd. Van grootschalige evenementen zoals Bevrijdingspop en de Dutch Grand Prix tot kleinschalige evenementen zoals Spaarnestad Concert en Zandvoort Alive en alles daar tussenin.
  De gemeente heeft een faciliterende, stimulerende en enthousiasmerende rol. De komende jaren wil de gemeente haar dienstverlenende rol doorontwikkelen om de evenementen die passen bij de identiteit van Zandvoort en Haarlem optimaal te faciliteren. Dit willen we o.a. bereiken door een betere afstemming tussen Zandvoort en Haarlem, het proces van begin tot eind in kaart te brengen (en dat efficiënter en logischer maken) en betere communicatie tussen gemeente, organisatoren en bewoners van Zandvoort en Haarlem.

  Om deze doorontwikkeling mogelijk te maken zijn we op zoek naar een enthousiasteling die van aanpakken weet en die een start maakt met het ontwikkelen van een evenementenloket. Onder andere Interviews met stakeholders, inventariseren van alle processen binnen de gemeente Zandvoort en Haarlem en het uitvoeren van een benchmark behoren tot de werkzaamheden.

 • Stikstof Coördinator

  Je kunt reageren tot
  30 september 2022

  Binnen de gemeentelijke organisatie fungeer je als eerste aanspreekpunt voor vragen rond stikstof vanuit projecten en programma’s. Jij bent degene die de kennis bij elkaar brengt rondom de stikstofproblematiek en de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen volgt.
  Naar buiten toe, naar al onze samenwerkingspartners, ben jij het gezicht van Haarlem als het over stikstof gaat. Inhoudelijke kennis is binnen de organisatie aanwezig.
  Je volgt de landelijke en regionale ontwikkelingen rondom de stikstofproblematiek.
  Je zorgt voor een verkenning en analyse van de huidige situatie en stelt mogelijke oplossingsrichtingen voor op gebied van mobiliteit, lopende ontwikkelprojecten en andersoortige stikstofreductie.
  Je houdt de relatie met natuurontwikkeling in het oog waar deze kansen biedt inzake stikstofmitigatie/-compensatie.
  Op basis van de monitor plancapaciteit woningbouw maak je een inventarisatie van de korte- middellange-en lange termijn situatie en consequenties.
  Je ontwikkelt een strategie (prioriteren van projecten) en stelt die bij naar aanleiding van landelijke en regionale ontwikkelingen.
  Je bent eerste aanspreekpunt richting gemeentebestuur voor het stikstofdossier.

 • Bestuurssecretaresse voor Burgemeester van Haarlem

  Je kunt reageren tot
  28 augustus 2022

  Wegens pensionering van de huidige bestuurssecretaresse zijn we op zoek naar een nieuwe collega voor het secretariaat van de burgemeester van de gemeente Haarlem.

  Je bent verantwoordelijk voor (complex) agendabeheer en -planning intern en extern.
  Je beheert de e-mail boxen van de burgemeester en vormt samen met enkele collega’s van de afdeling Bestuur en Communicatie het team rondom de burgemeester.
  Je werkt samen met de bestuurssecretaresses van de wethouders en vervangt elkaar indien nodig.
  Je vult IBABS voor wat betreft de agenda en stukken.
  Je bent aanspreekpunt voor vragen uit de organisatie en houdt verbinding met de afdelingen en je collega’s op het bestuurssecretariaat.
  Je beantwoordt en handelt interne en externe telefoontjes af.

  De taken met betrekking tot kabinetszaken en representatie willen we op een andere manier inrichten en beleggen. Je wordt uitgenodigd om hierbij mee te denken en te helpen.

 • Beleidsadviseur Jeugdhulp

  Je kunt reageren tot
  28 augustus 2022

  Je draagt bij aan de integrale beleidsontwikkeling en transformatie op het gebied van jeugdhulp. Het gaat om het formuleren van adviezen en beleidsvoorstellen voor het college van B&W en de gemeenteraad.
  Je gaat aan de slag met uiteenlopende dossiers binnen het beleidsveld jeugdhulp en daarbij werk je nauw samen met je collega beleidsadviseurs Jeugdhulp en Jeugdpreventie.
  Je taken zijn sterk regionaal georiënteerd. Met de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning (MO) werk je samen aan het dossier Veilig Thuis; voor de doelgroep jeugd ben jij de accounthouder. Daarnaast werk je met MO samen aan de vormgeving van het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming, specifiek met jouw kennis en ervaring vanuit het jeugddomein.
  Je gaat verder met het ontwikkelen en monitoren van beleid voor kinderen in de maatschappelijke opvang.
  Je werkt mee aan het versterken en formaliseren van de samenwerking van vijf regio’s in de crisisopvang voor de doelgroep jeugdigen met een licht verstandelijke beperking.
  Voor bovenstaande taken maak je scherpe analyses van wat speelt en wat nodig is voor onze gemeente Haarlem en Zandvoort, door voorstellen uit te werken en door draagvlak te creëren voor nieuw beleid, zowel binnen als buiten onze organisatie.
  Je kunt werken met dashboard en op basis van data gestuurd werken beleid ontwikkelen en bijstellen waar nodig.
  Ook bouw je netwerken op met collega’s, management en bestuur, maar vooral ook met inwoners en ketenpartners.

 • Beleidsadviseur Jeugdhulp CJG

  Je kunt reageren tot
  28 augustus 2022

  Je draagt bij aan de integrale beleidsontwikkeling en transformatie op het gebied van jeugdhulp. Het gaat om het formuleren van adviezen en beleidsvoorstellen voor het college van B&W en de gemeenteraad.
  De implementatie en transformatie van beleid, onder andere door het maken van (subsidie) afspraken met en aansturing van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een belangrijke toegangspoort naar jeugdhulp. Je hebt een sturende rol in de inhoudelijke en financiële monitoring op deze toegang. Je stuurt op de samenwerking tussen de gemeente het CJG en de ketenpartners. Samen met collega beleidsadviseurs uit het team Jeugdhulp, span je je in om de keten met het sociaal wijkteam, het onderwijs, de zorgaanbieders en de Gecertificeerde Instellingen te verstevigen.
  We willen de toegang naar de jeugdhulp verder ontwikkelen en meer samenhang brengen in het aanbod. Jij helpt mee om vorm en invulling te geven aan deze trajecten.
  Je biedt ondersteuning aan samenwerkingsverbanden en uitvoeringsprogramma’s in Haarlem/Zandvoort en de regio.
  Je bent verantwoordelijk voor het bouwen aan een nauwe samenwerking tussen huisartsen, POH-ers en gecontracteerde jeugdhulpaanbieders.

 • Technisch Manager voor Civiele- en Ontwikkelprojecten

  Je kunt reageren tot
  30 september 2022

  De gemeenten Haarlem en Zandvoort staan voor een aantal belangrijke uitdagingen bij het werken in de openbare ruimte. Enerzijds moeten de projecten zo effectief en efficiënt mogelijk worden gerealiseerd, anderzijds moeten we investeren in verduurzaming van de openbare ruimte en het ontwikkelen van de projecten samen met de stad, haar inwoners en gebruikers. Als technisch manager heb je hierbij een belangrijke rol.

  In de projecten functioneer je als generalist. Je maakt optimaal gebruik van de kennis en expertise van de markt en de eigen organisatie, om zo effectief, efficiënt en innovatief te werk te kunnen gaan. Dit is nodig om de interessante uitdagingen die de stad ons biedt aan te gaan.
  Je voert de regie op de technische inhoud van de binnenstedelijke projecten. Samen met de stad haal je het beste uit de markt om innovatie en duurzaamheid te realiseren.
  Je begeleidt de inkoop- en aanbestedingsprocedures, stelt de technisch programma’s van eisen op en toetst de ontwerpen. In het hele proces ben je het aanspreekpunt van onze partners voor technische vraagstukken. Verder ben je verantwoordelijk voor de kostenramingen en rapportages aan de opdrachtgever, en neem je deel aan regionaal/ landelijk netwerk op het vakgebied.

 • Teammanager Integrale handhaving

  Je kunt reageren tot
  22 augustus 2022

  Je bent integraal manager en stuurt rechtstreeks een team van ongeveer 30 fte aan, bestaande uit (coördinerend/ senior) integrale handhavers.
  Je bent verantwoordelijk voor de wijkgerichte handhaving in de wijken Centrum, Zuidwest, Oost en Schalkwijk.
  Je bent verantwoordelijk voor de themagerichte handhaving op overlast door o.a. jeugd, dak- en thuislozen, afval, rijdend verkeer/fietsparkeren en hondenpoep.
  Je bent verantwoordelijk voor de brede advisering aan het College van Burgemeester en Wethouders over de uitvoering en doorontwikkeling van het handhavingsbeleid en de inzet van integrale handhavers.
  Je volgt ontwikkelingen op het vakgebied en draagt zorg voor innovatie.
  Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het team: je stelt jaarlijks een handhavingsprogramma op voor de gemeenten Haarlem en Zandvoort, je beheert en bewaakt het budget, de formatie en de capaciteitsplanning.
  Je bent lid van het MT Veiligheid en Handhaving. Samen met de andere Mt-leden ben je verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling.
  De teammanagers en de veiligheidsmanagers vormen samen een pool die het veiligheidspiket (24-uurspiket) verzorgen. Tijdens het veiligheidspiket adviseer en ondersteun je de burgemeester bij calamiteiten en crisis (zoals opvang personen, inzet noodbevoegdheden burgemeester).

 • Allround Budgetcoach

  Je kunt reageren tot
  14 augustus 2022

  Je voert coaching gesprekken met cliënten (intake-, vervolg- en eindgesprekken). Je begeleidt hen procesmatig, gericht op gedragsverandering en (financiële) zelfredzaamheid.
  Samen met de cliënt stabiliseer je inkomsten en uitgaven, maak je keuzes voor mate van beheer en stel je een passend budgetplan op en voer je deze uit.
  Je maakt het sociaal netwerk van cliënten zichtbaar en activeert en verduurzaamt deze.
  Samen met de cliënt stel je een aflossingsschema op en onderhandelt met schuldeisers voor het treffen van betalingsregelingen.
  Je werkt nauw samen met hulp- en dienstverlenende instanties en met jouw collega’s. Schulddienstverlening en Werk & Inkomen.

 • Teammanager Bestuurs- en Directieondersteuning

  Je kunt reageren tot
  21 augustus 2022

  De afdeling Bestuur en Communicatie (BC) is de schakel tussen de besturen van Haarlem en Zandvoort, de directie, de collega’s en Haarlemmers en Zandvoorters. De collega’s van onze afdeling hebben altijd de buitenwereld op het netvlies. We signaleren als eerste wat de behoeften zijn van Haarlemmers, Zandvoorters, ondernemers en bezoekers, waar de kansen liggen en waar de weerstand zit. We helpen de bestuurders en de organisatie om het gesprek aan te gaan met de Haarlemmers en Zandvoorters. Dat doen we door informatie op een creatieve manier, op het juiste moment te delen in begrijpelijke taal. De afdeling is volop in ontwikkeling. Binnen het team Bestuurs- en Directieondersteuning zijn enkele nieuwe functies toegevoegd voor de (strategische) directieadvisering, waarvoor op dit moment ook een wervings- en selectieprocedure loopt. Samen met je collega teammanager Communicatie en de afdelingsmanager bouw je aan een proactieve afdeling, om samen vorm te geven aan een innovatieve verbindende adviesrol richting de besturen, directie en organisatie. Het betreft vaak complexe vraagstukken.

  Je geeft coachend leiding aan een aantal teams binnen de afdeling BC (ongeveer 35 medewerkers) waarbij je o.a. de deskundigheidsbevordering van collega’s faciliteert op zowel het gebied van kennis als van competenties. Je bent toegankelijk en gemakkelijk benaderbaar en draagt tevens financiële verantwoordelijkheid over teambudget en de capaciteit.
  Je bent daarnaast aanspreekpunt en sparringpartner voor het afdelingshoofd voor afdelingsbrede zaken en voor de college- en directieleden ten aanzien van de organisatie van het team.
  Je stuurt complexe bestuurlijke dossiers aan en adviseert over complexe strategische vraagstukken met een innovatief karakter. In de praktijk gaat het hierbij om vraagstukken met een hoog afbreukrisico, zoals zorgdragen voor het optimaal inwerken van het nieuwe college en strategische bestuurlijke advisering richting bestuurders en directie en andere afdelingen.
  Je bent samen met de teammanager Communicatie verantwoordelijk voor de totstandkoming van het afdelingsplan en uitvoerend jaarplan van de afdeling en vertaalt afdelingsbesluiten en plannen door naar de eigen teams.
  Je draagt bij aan de organisatieontwikkeling en weet de gestelde doelen te vertalen naar de afdeling BC.
  Je weet uitvoering te geven aan vernieuwing van het bestuurlijke besluitvormingsproces met oog voor de belangen van de gemeenteraden, colleges, organisatie en Haarlemmers en Zandvoorters.

 • Teammanager Communicatie

  Je kunt reageren tot
  21 augustus 2022

  De afdeling Bestuur en Communicatie (BC) is de schakel tussen de besturen van Haarlem en Zandvoort, de directie, de collega’s en Haarlemmers en Zandvoorters. De collega’s van onze afdeling hebben altijd de buitenwereld op het netvlies. We signaleren als eerste wat de behoeften zijn van Haarlemmers, Zandvoorters, ondernemers en bezoekers, waar de kansen liggen en waar de weerstand zit. We helpen de bestuurders en de organisatie om het gesprek aan te gaan met de Haarlemmers en Zandvoorters. Dat doen we door informatie op een creatieve manier, op het juiste moment te delen in begrijpelijke taal.
  Zoals communicatie luistert naar het ritme van stad en dorp, luister jij naar je medewerkers en opdrachtgevers. Onze afdeling Bestuur en Communicatie is volop in ontwikkeling; we zijn bezig om meer integraal en multidisciplinair samen te werken en onze communicatiemiddelen worden volop vernieuwd. Je werkt samen met de teammanager Bestuurs - Directieondersteuning en de afdelingsmanager aan een proactieve afdeling. Voor Communicatie geldt dat we iedereen in de organisatie willen betrekken bij communicatie en daar mag jij het voortouw in nemen.
  Ben jij die innovatieve verbinder, die stevig in zijn schoenen staat? En heb je oog voor de mensen die het doen? Kijk dan snel verder.

  Je geeft coachend leiding aan drie deelteams (redactie, communicatieadvies en bestuurscommunicatieadvies) binnen de afdeling BC. Dit zijn ruim 30 medewerkers, exclusief een flexibele schil.
  Je faciliteert deskundigheidsbevordering van collega’s op het gebied van kennis en competenties.
  Je hebt financiële verantwoordelijkheid over teambudget en de capaciteit.
  Je adviseert over team overstijgende vraagstukken. Denk aan reputatiemanagement en complexe strategische communicatievraagstukken binnen de organisatie en bij bestuur.
  Je stuurt programma’s en projecten aan binnen en soms buiten de afdeling. Zo zijn we na een succesvolle lancering bezig met de nieuwe websites van Haarlem en Zandvoort. En met actuele projecten, zoals de communicatie rondom vluchtelingen uit Oekraïne en de Dutch Grand Prix in september a.s.
  Je bent medeverantwoordelijk om de colleges herkenbaar in de gemeenten en in de regio te positioneren. Daartoe werk je samen met collega’s binnen en buiten de organisatie in samenwerkingsverbanden, zoals de Veiligheidsregio Kennemerland en de Metropoolregio Amsterdam.
  Je fungeert als eerste vervanger van de afdelingsmanager BC bij de B&W-vergadering en andere relevante overleggen.
  Je bent samen met de teammanager Bestuurs- en Directieondersteuning verantwoordelijk voor het afdelingsplan en uitvoerend jaarplan van de afdeling. Je vertaalt afdelingsbesluiten door naar de eigen teams.

 • Beleidsadviseur HRM en Organisatieontwikkeling

  Je kunt reageren tot
  14 augustus 2022

  Krijg jij energie van het aanjagen, vormgeven en ontwikkelen van beleid op het gebied van HRM en organisatieontwikkeling? Wil jij het verschil maken, uitdagende vraagstukken oppakken en heb jij een scherpe pen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

  Je gaat aan de slag met diverse vraagstukken op het gebied van HRM en organisatieontwikkeling. Je kunt hierbij denken aan grote opgaven, zoals het voldoen aan de wet openbare overheid en wat dit betekent voor de integriteit binnen de organisatie, voldoen aan de kaders van externe inhuur, het zijn van een aantrekkelijk werkgever voor zowel nieuwe als bestaande medewerkers en zo zijn er nog veel meer. Je doet dit in nauwe samenwerking met twee collega beleids- en organisatieadviseurs en de HR adviseurs.
  De afdeling HRM is volop in ontwikkeling. Dit betekent dat er veel ontwikkelingen zijn waarin je gevraagd wordt om mee te denken en mee te bouwen.
  Het zwaartepunt van de functie ligt op het ontwikkelen en schrijven van (visie)stukken en het inhoudelijk meedenken in het vlot doorlopen van besluitvormingsprocessen. Dit doe je onder andere door het schrijven van sterke beleidsstukken waarbij je scenario’s met kaders biedt aan directie, portefeuillehouders, B&W en mogelijk de gemeenteraden om tot besluitvorming te komen. Regelmatig is er sprake van verschillende en soms tegengestelde belangen.
  Je hebt een spilfunctie binnen en buiten de afdeling HRM. Je weet inhoudelijk complexe thema’s snel te doorgronden en te vertalen naar een analytische en inhoudelijk afweegbare aanpak. Je helpt het MT en collega’s bij het soepel doorlopen van het besluitvormingsproces, voornamelijk inhoudelijk. In de basis vind je het leuk om met je collega’s te sparren en stevig van gedachten te wisselen om alle perspectieven en afwegingen te belichten.
  Je benadert vraagstukken multidisciplinair en vanuit zowel veranderkundig als bedrijfskundig perspectief. Je bewaakt daarbij de samenhang tussen verschillende beleidsstukken en je coördineert het proces.

 • Directieadviseur

  Je kunt reageren tot
  17 augustus 2022

  Voor de gemeentesecretaris / het directieteam in de gemeente Haarlem zijn wij per direct op zoek naar een directieadviseur om het DT te adviseren en ondersteunen. De directie bestaat uit de gemeentesecretaris en drie directeuren. Samen met de concerncontroller, de gemeentesecretaris van Zandvoort, de directiesecretaris vormen zij op dit moment het directieteam.

  Je ondersteunt samen met de directiesecretaris de gemeentesecretaris bij het uitvoeren van drie rollen: eerste adviseur van het college van B&W, algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en coördinerend gemeentesecretaris in de regio. Daarnaast adviseer je het directieteam. Op dit moment is er één directiesecretaris werkzaam voor het directieteam. Vanwege de hoeveelheid werk is besloten om een directieadviseur te werven.
  De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders en daarnaast algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. Tevens is zij coördinerend gemeentesecretaris in de regio. Om de gemeentesecretaris hierbij te ondersteunen bestaat het takenpakket voor de directieadviseur onder andere uit strategische advisering, ondersteuning bij de rol van de gemeentesecretaris als adviseur van het college, het versterken van de strategische agenda van de directie en het college, advisering en ondersteuning bij de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie, de strategische advisering bij de regionale rol van de gemeentesecretaris en advisering over politiek-gevoelige dossiers.
  Je bent sparringpartner van de gemeentesecretaris/algemeen directeur en een van de belangrijkste adviseurs. Daarnaast adviseer je het directieteam over strategische en complexe politiek-bestuurlijke aangelegenheden en organisatorische (verander)vraagstukken. Je coördineert namens het directieteam gemeentebrede processen van strategische aard. Je bent adviseur, vraagbaak en vertrouwenspersoon voor de directie en je ondersteunt het directieteam in haar rol, je neemt waar nodig deel in je rol van adviseur deel aan de vergaderingen van het directieteam en je zorgt voor het uitzetten en monitoren van acties in de organisatie.
  In de rol van directieadviseur verkeer je in de unieke positie om met gevoel voor politiek/bestuurlijke/organisatorische verhoudingen een centrale plek in te nemen en het bestuur, de gemeentesecretaris, de directieleden en het directieteam en de ambtelijke organisatie te attenderen op relevante signalen en ontwikkelingen. Tot slot geef je sturing aan projecten/programma’s, onderhoud je contacten met de partners in regionaal verband en vertegenwoordig je de gemeente in netwerken.
  Je werkt goed samen met de directiesecretaris en de nog te werven netwerksecretarissen en je ondersteunt en adviseert als team de directie.

 • Netwerksecretarissen

  Je kunt reageren tot
  17 augustus 2022

  Voor de directeuren in de gemeente Haarlem zijn wij per direct op zoek naar drie netwerksecretarissen (domeinen Fysiek, Bedrijfsvoering en Sociaal/Burger & Bestuur) om ieder een directeur voor deze domeinen te adviseren en ondersteunen. De directie bestaat uit de gemeentesecretaris en drie directeuren. Samen met de concerncontroller, de gemeentesecretaris van Zandvoort en de directiesecretaris vormen zij op dit moment het directieteam.

  Om samenhang en samenwerking te versterken is de organisatie van de gemeente Haarlem/Zandvoort ingedeeld in vier domeinen (fysiek, sociaal, burger & bestuur en bedrijfsvoering, waarbij burger & bestuur en sociaal onder dezelfde directeur vallen. Als netwerksecretaris Sociaal/ Burger & Bestuur heb je dus te maken met twee netwerkteams). Daarin vindt de meeste afstemming en coördinatie plaats, komen de meeste strategische adviezen tot stand en is de grootste noodzaak tot prioritering en keuzes maken. De domeinen kennen elk een netwerkteam onder voorzitterschap van de directeur.
  De netwerksecretaris van het netwerkteam is de spin in het web, vooral gericht op het
  intelligent, effectief en strategisch organiseren van de besluitvorming. Daarin schakel je op alle
  mogelijke schaalniveaus, binnen het domein en tussen de domeinen. Je adviseert over de
  strategische agenda van het netwerkteam en zorgt er samen met collega’s voor dat gesprekken zo
  worden voorbereid dat diepgang, samenhang en kwaliteit gegarandeerd is. Dat doe je in nauwe samenwerking met de directeur van het domein. Je hebt aan een half woord genoeg, kan in alle scherpte reflecteren en hebt consequent oog voor het grotere geheel binnen de gemeente.
  Je werkt sterk samen met de overige netwerksecretarissen, de directiesecretaris, de directieadviseurs en de afdelingsmanagers en bestuursadviseurs.
  Je bent sparringpartner van de directeur met betrekking tot jouw domein en een van de belangrijkste adviseurs. Daarnaast adviseer je vanuit je domein het directieteam over strategische en complexe politiek-bestuurlijke aangelegenheden en organisatorische (verander)vraagstukken. Je coördineert namens het directieteam processen van strategische aard binnen en – waar nodig - buiten het domein
  Je bent adviseur, vraagbaak en vertrouwenspersoon voor de domeindirecteur en de directie en je ondersteunt het directieteam in haar rol, je neemt waar nodig deel in je rol van secretaris en adviseur deel aan de vergaderingen van het netwerkteam en je zorgt binnen (en soms buiten) het domein voor het uitzetten en monitoren van acties in de organisatie.
  In de rol van netwerksecretaris verkeer je in de unieke positie om met gevoel voor politiek/bestuurlijke/organisatorische verhoudingen een centrale plek in te nemen en het bestuur, de gemeentesecretaris, de directieleden en het directieteam en de ambtelijke organisatie te attenderen op relevante signalen en ontwikkelingen.

 • Allround Klantmanager Werk en Inkomen

  Je kunt reageren tot
  14 augustus 2022

  Je beslist op aanvragen voor levensonderhoud voor burgers van het team Boerhaave, Meer-, Parkwijk, Zuiderpolder. Je beheert hiervoor je eigen caseload.
  Je werkt vanuit de gedachte van de Omgekeerde Toets.
  Je voert rechtmatigheidsonderzoeken uit, verwerkt beëindigingen, mutaties en beoordeelt en besluit over maatregelen en boetes.
  Daarnaast beoordeel je de participatiemogelijkheden van de klant en bepaal je samen met de klant de te ondernemen stappen richting betaalde arbeid of participatie.
  Je zoekt actief de samenwerking binnen de eigen organisatie en met samenwerkingspartners binnen de regio.

 • Managementassistent

  Je kunt reageren tot
  15 augustus 2022

  Je werkt voor verschillende procesmanagers en/of contractmanagers en ondersteunt hen bij de diverse projecten. Samen met je collega managementassistenten zorg je o.a. voor de projecten- mailbox, de facturen, ingekomen post, projecten-agenda. Je maakt afspraken en bewaakt de digitale agenda van de procesmanagers.
  Je bent medeverantwoordelijk voor het aanmaken en de afhandeling van contracten en inkooporders, het vastleggen van contracten in de contractenbank. Je brengt structuur aan in de archivering en zorgt ervoor dat de opgeslagen kennis goed toegankelijk is.
  Bijeenkomsten organiseren, zoals bewonersavonden.
  Je bereidt overleggen voor en zorgt voor verslaglegging en opvolging van acties.

 • Projectmanagers Civiele Projecten

  Je kunt reageren tot
  13 september 2022

  Wij zoeken senior, medior en junior projectleiders!
  Je stuurt op civiel vlak complexe, strategisch en/of multidisciplinaire projecten met (omvangrijke) risico’s aan, waarbij mogelijk politieke belangen en afbreukrisico’s aanwezig zijn.
  Je stuurt in regie onze vaste partners aan, samen met je procesteam. Je bent con-tractmanager voor alle contracten en overeenkomsten binnen jouw project.
  Je stuurt op en bewaakt rapportage over GOTIKR-elementen.
  Je legt verantwoording af aan de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgever.
  Je volgt ontwikkelingen op het vakgebied (in de breedste zin) en deelt deze in de organisatie.
  Je inspireert en motiveert jouw team om zo slim en goed mogelijk tot resultaat te komen.

 • Teammanager Parkeerhandhaving en Meldcentrale

  Je kunt reageren tot
  15 augustus 2022

  Je bent integraal manager en stuurt rechtstreeks een team van ongeveer 45 fte aan, bestaande uit (coördinerend/ senior) parkeerhandhavers
  Je stuurt de medewerkers van de meldcentrale aan en stuurt op de ontwikkeling en dienstverlening van de meldcentrale. Bij de meldcentrale komen alle meldingen van inwoners binnen en vindt op de operationele aansturing van de handhavers op straat plaats.
  Je bent verantwoordelijk voor de brede advisering aan het College van Burgemeester en Wethouders over de uitvoering en doorontwikkeling van het (parkeer)handhavingsbeleid en de inzet van (parkeer)handhavers.
  Je volgt ontwikkelingen op het vakgebied en draagt zorg voor innovatie.
  Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het team: je stelt jaarlijks een handhavingsprogramma op voor de gemeenten Haarlem en Zandvoort, je beheert en bewaakt het budget, de formatie en de capaciteitsplanning.
  Je bent lid van het MT Veiligheid en Handhaving. Samen met de andere Mt-leden ben je verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling.
  De teammanagers en de veiligheidsmanagers vormen samen een pool die het veiligheidspiket (24-uurspiket) verzorgen. Tijdens het veiligheidspiket adviseer en ondersteun je de burgemeester bij calamiteiten en crisis. Deze rol is optioneel.

 • Adviseurs Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

  Je kunt reageren tot
  31 augustus 2022

  Zoek je een baan met verantwoordelijkheid voor het beleid en de samenwerking met ketenpartners over het opvangen en huisvesten van kwetsbare inwoners. Ben jij onze strateeg die complexe vraagstukken helder uitleggen? Lees dan zeker verder.
  Je werkt, samen met een aantal collega’s, binnen de context van het overkoepelende meerjarige beleidsprogramma Opvang Wonen en Herstel. Projecten en specifieke aandachtgebieden daarbinnen worden verdeeld.
  Je bewaakt de budgetten voor maatschappelijke opvang of Beschermd Wonen
  Signaleert risico’s, adviseert over beheersmaatregelen en oplossingen van knelpunten. Je maakt en bewaakt proces-, subsidie- en contractafspraken met partners die namens de gemeente een belangrijke rol vervullen door opvangvoorzieningen te bieden of de toegang tot de maatschappelijke opvang uit te voeren.
  Je speelt een belangrijke rol in verwervingsprojecten voor inkoop of subsidiering van voorzieningen
  De onderwerpen in je portefeuille staan in de politieke schijnwerpers, je hebt veel te maken met complexe bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Jij bereidt deze voor
  Je stuurt in nauwe samenwerking met ketenpartners en regiogemeenten op voortgang in de uitstroom uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen
  Je draagt bij aan de verdere decentralisatie van beschermd wonen naar afzonderlijke gemeenten in de regio. Daarbij zet jij je in voor een goede samenwerking en afspraken met de gemeenten. Ook voor Maatschappelijke opvang is dit van belang
  Je draagt bij aan de brede en integrale beleidsontwikkeling voor het sociaal domein.
  Je stelt rapportages op voor het management en het gemeentebestuur.
  Je volgt landelijke ontwikkelingen en vertaalt deze naar de Haarlemse situatie.

 • Coördinerend Jurist Klachtrecht

  Je kunt reageren tot
  14 augustus 2022

  Een klacht van een inwoner is een gratis advies aan het adres van de gemeente! Zo kijken wij er in Haarlem naar. Heb jij ruime ervaring in de behandeling van klachten en juridische geschillen? En krijg jij er energie van om klachten laagdrempelig en met oog voor de klant te benaderen? Dan is deze functie jou op je lijf geschreven!

  Je werkt als jurist klachtrecht zelfstandig binnen het team Rechtsbescherming. Je draagt zorg voor een hoogstaande en tijdige coördinatie van (complexe) klachten en (juridische) geschillen. Samen met betrokken collega’s in de organisatie vind jij de beste oplossingen voor de klant. Het kan voorkomen dat je in complexe geschillen zelf als klachtbehandelaar optreedt. Daarnaast adviseer je over de kwaliteit van de klachtenafhandeling in de organisatie, maar ook aan onze samenwerkingspartners. Vanuit jouw rol heb je oog voor het verbeteren van de dienstverlening en het voorkomen van klachten. Je doet proactief aanbevelingen aan de organisatie en het bestuur over mogelijkheden voor het bewaken en bevorderen van de kwaliteit. Jaarlijks doe je verslag van de klachtafhandeling in de brede zin. Je bent het contact vanuit de gemeenten voor de Nationale ombudsman.

 • Junior Inkoopadviseur

  Je kunt reageren tot
  14 augustus 2022

  Vind jij het leuk om voor een grote organisatie als de gemeente Haarlem in te kopen en ben jij iemand die gaat voor leren en werken tegelijk en daarmee door kan groeien naar een functie met een mate van senioriteit? Dan ligt er voor jou een mooie uitdaging bij Haarlem!

  Je krijgt een inwerkprogramma van 6 maanden en volgt onder meer de opleiding NEVI 1 en 2 tijdens werktijd en combineert dit met je werkzaamheden binnen het team.
  Jij versterkt het (tactisch)team Inkoop en Aanbesteding van enthousiaste collega’s.
  Je ondersteunt de (senior) inkoopadviseur bij de uitvoering van diverse aanbestedingstrajecten. Dit kan bijvoorbeeld zijn het helpen opstellen van een programma van eisen voor de inkoop van de gemeentelijke catering of vragen bij een nota van inlichtingen helpen beantwoorden voor het inkopen van een IT-applicatie.
  Je werkt mee aan de advisering voor het oplossen van inkoopvraagstukken en je helpt bij het vertalen van de wensen en behoefte van de interne klant naar inkoopstrategieën.
  Je zorgt samen met je collega voor de evaluatie van inkoop- en aanbestedingstrajecten en doet hier verslag van.
  Je zorgt voor draagvlak van het gemeentelijke inkoopbeleid bij de interne klant en het management en je levert een actieve bijdrage aan het verder professionaliseren en uitdragen van inkoop binnen de organisatie.

 • Adviseur Informatiebeheer

  Je kunt reageren tot
  15 september 2022

  Je geeft zowel strategisch en operationeel advies op het gebied van informatiebeheer.
  Je hebt een rol in het verder implementeren van het kwaliteitssysteem en het daarbij behorende beheerinstrumentarium.
  Je ontwikkelt en formuleert beleid voor het informatiebeheer. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van procedures, werkwijzen of directienota’s.
  Samen met betrokkenen stel je bestuurlijke nota’s op. Hiermee adviseer je bestuurders of bereid je besluiten voor.
  Als het nodig is neem je het initiatief voor het projectmatig aanpakken van ontwikkelingen.

 • Strategisch Beleidsadviseur Geluid

  Je kunt reageren tot
  14 augustus 2022

  Voor het werkveld geluid wordt beleid opgesteld en worden alle wettelijke taken (Wet geluidhinder, Wabo) uitgevoerd, aangevuld met de uitvoering van het Haarlemse Hogere waardebeleid, het zonebeheer van ons industrieterrein en de voorbereiding op de Omgevingswet. Ook juridische advisering bij rechtszaken speelt een belangrijke rol.
  Wij stellen het actieplan geluid op en eens in de 5 jaar maken we onze geluidbelastingkaart. Verder saneren we geluid-belaste woningen in Haarlem met subsidie van het rijk.
  De steeds groter wordende druk op de ruimte door opgaves als de woningbouw en daarbij behorende groei van andere functies en de opgaven op het gebied van milieu en klimaat vergen meer integrale afweging. Van meedenken bij planvorming en toetsen van aanvragen willen we meer naar adviseren aan de voorkant, visievorming, strategie en opstellen van uitvoeringskaders.

  Het schrijven van strategisch en tactisch beleid en actieplannen op het gebied van geluid.
  Beoordelen van akoestische onderzoeken (Omgevingsvergunning). Dit kan zijn op het gebied van wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai.
  Begeleiden van externen om de Haarlemse milieudoelen te behalen.
  Adviseren bij het opstellen van omgevingsplannen en visies, en bij bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en bouwaanvragen.
  Adviseren bij transformatieprojecten en stedelijke ontwikkelingsprojecten.
  Je werkt samen met de andere medewerkers Omgevingskwaliteit binnen de afdeling maar ook van andere afdelingen. Je hebt daarnaast contact met burgers en bedrijven binnen en buiten de stad.

 • Beleidsadviseur energietransitie / schone energie-opwek

  Je kunt reageren tot
  4 september 2022

  Haarlem werkt aan een duurzame stad door op grote schaal zon- en windenergie op te wekken. In de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid (RES NHZ) is de ambitie opgenomen om 2,7 TWh op te wekken in 2030. Haarlem wil als stad een bijdrage leveren aan dit doel door in 2030 750 Terajoule op te wekken met zon- en windenergie. Dat is 20-25% van de elektriciteit die Haarlem in de toekomst gaat gebruiken. Om dit doel te behalen heeft het college het Actieplan Schone Energie opgesteld.
  Wil jij met ons werken aan het realiseren van deze duurzame doelstelling met zichtbare impact op de stad?

  Je houdt je bezig met inhoudelijk en bestuurlijk advies geven over thema's op het gebied van duurzame energieproductie zoals zonne-energie, windenergie of eventueel duurzame warmtebronnen. Je verkent de mogelijkheden hiervoor binnen de grenzen van de gemeente Haarlem en je geeft sturing aan de uitvoering van de Regionale Energiestrategie en het lokale Actieplan Schone Energie. Je werkt daarnaast ook op verkennende wijze mee aan de kansen voor CO2 reductie bij bedrijven en industrie. Bijvoorbeeld op gebied van verduurzaming van productieprocessen.
  Je speelt een belangrijke rol in het actualiseren en uitvoeren van de Regionale Energiestrategie;
  Je vertegenwoordigt de gemeente Haarlem in de regiegroep van de Regionale Energiestrategie Noord-Holland ZuidJe ziet toe op de voortgang en het bijbehorend budget voor de vastgestelde beleidsdoelen uit het Actieplan Schone Energie;
  Je coördineert de uitvoering van de zon-op dak doelen uit het actieplan waaraan meerdere collega’s in het team werken;
  Je onderzoekt, samen met projectleider(s) openbare ruimte, de kansrijkheid van complexe projecten voor wind- en zonne-energie in de openbare ruimte;
  Je levert bestuurlijk advies over beleids- en projectontwikkelingen aangaande zon- en windenergie;
  Je onderzoekt met stakeholders, zoals (koepel-) energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties, hoe het potentieel voor zonnedaken beter kan worden benut en hoe de realisatie van projecten kan worden versneld;
  Je onderzoekt met stakeholders, zoals (koepel-) energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties, hoe het potentieel voor zonnedaken beter kan worden benut en hoe de realisatie van projecten kan worden versneld;
  Je doet verkenningen naar innovatieve oplossingen voor zonne-energie, zoals lichtgewicht oplossingen, het benutten van parkeerterreinen en zon op water.
  Je adviseert over ruimtelijke aspecten van zon- en windenergie bij de omgevingsvisie en omgevingsplannen.
  Je werkt mee aan een verkenning en gemeentelijke aanpak voor het stimuleren van CO2 reductiedoelstellingen bij Haarlemse bedrijven en industrie.

 • Managementassistent afdeling Informatievoorziening

  Je kunt reageren tot
  14 augustus 2022

  Je verzorgt de digitale agenda, plant afspraken, regelt de vergaderruimtes, onderhoudt de mail en stemt dit wekelijks af met de afdelingsmanager en de evt. teammanagers. Je houdt de actielijst bij en je bewaakt de voortgang van acties en processen. Je verstuurt agenda’s/vergaderstukken en zorgt voor de verslaglegging van overleggen. Je ondersteunt de doorontwikkeling van de afdeling en denkt hier graag over mee.
  Je handelt zelfstandig facturen af in GFS, houdt de BAZ-lijsten bij, verzorgt in Verseon de postregistratie en je begeleidt nieuwe collega’s.
  Naast het contact met de afdeling Facilitaire Zaken voor het aanvragen van bezoekerspassen en het inplannen van vergaderruimten, organiseer en plan je events en bijeenkomsten.
  Je bent de spin in het web als het gaat om lief & leed op de afdeling, zoals het organiseren van jubilea, regelt cadeaus en verzorgt attenties bij bijzondere gebeurtenissen.
  Verder is er ruimte om eigen invulling aan de functie te geven. Vind je het bijvoorbeeld leuk om binnen de afdeling ook een deel van de communicatie te verzorgen? Dan kun jij ons daarmee helpen. Denk aan nieuwsbrieven, intranetpagina’s, leuke teamuitjes en energieke afdelingsoverleggen.

 • Medewerker Bedrijfsvoering Fysiek Domein

  Je kunt reageren tot
  15 augustus 2022

  Je ondersteunt afdelingen en je collega’s adviseurs bedrijfsvoering en informatiemanagers bij analyse en bewerking van data tot stuurinformatie en bij de uitvoering van delen van de P&C cyclus, zoals de begroting en de jaarrekening.
  Je signaleert en realiseert mogelijke verbeteringen in de informatievoorziening en informatiesystemen.
  Je bewaakt budgetten en signaleert afwijkingen tussen budget en realisatie, stemt af met budgetbeheerders en geeft advies en ondersteuning bij administratieve zaken.
  Je voert interne controles uit zowel op processen, op data die in onze systemen staan en de aansluiting tussen de verschillende systemen.

De nieuwste vacatures ontvangen?

Inschrijven vacaturenieuws