Visie op weg naar aardgasvrij Haarlem

Algemeen

Aardgas draagt bij aan klimaatverandering. Daarom moeten we daar vanaf. En snel; het klimaatprobleem is urgent. Haarlem wil in 2040 aardgasvrij zijn.

Transitievisie Warmte

De Haarlemse transitievisie warmte is de stedelijke visie hoe we dat gaan doen. De visie laat het toekomstbeeld voor aardgasvrij verwarmen zien. Haarlem kent veel verschillende typen bebouwing. Daarom is er niet één oplossing. Voor de ene buurt is een collectief warmtenet de oplossing, voor de andere buurt een individuele oplossing zoals een warmtepomp.

Transitievisie Warmte Haarlem

De definitieve visie

De inspraakperiode voor de visie liep van 3 maart t/m 14 april 2021. Iedereen kon de visie inzien en een zienswijze indienen. Er waren zo’n 50 reacties. Deze zijn verwerkt. Bij deze reacties zaten ook steunbetuigingen; bijvoorbeeld van de Groene Kroon. Op basis van de reacties is de visie ten opzichte van het concept aangepast:

  • De visie legt duidelijker uit waarom Haarlem, Nederland en heel Europa van het aardgas af moet. Het belangrijkste doel van het Klimaatakkoord is de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderen vergeleken met 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. Dit is nodig om de opwarming van de aarde niet verder te laten oplopen dan 1,5 ℃;
  • De visie adviseert nog meer het gebruik van hybride warmtepompen. De hybride warmtepomp is goedkoper dan een volledige warmtepomp en gebruikt alleen op koude dagen nog aardgas. Hierdoor kunnen mensen het grootste deel van het jaar aardgasvrij verwarmen;
  • Er is op een aantal punten een herberekening in de bronnenstrategie gemaakt.

De reacties gaan samen met de visie in juni voor besluitvorming naar de gemeenteraad. De verwachting is dat de visie in juni 2021 definitief kan worden vastgesteld.

Bekijk de definitieve transitievisie warmte (Pdf).

Visie en uitvoeringsplannen

Haarlem wil in 2040 aardgasvrij zijn. Dat betekent dat er de komende twintig jaar 76.000 woningen en 11.000 andere gebouwen van het aardgas af moeten. De gemeente maakte al een start met verschillende plannen zoals het warmtenet in Meerwijk/Schalkwijk en het ZonneWarmtenet in het Ramplaankwartier. Na het vaststellen van de transitievisie warmte gaat de gemeente met betrokken partijen en inwoners de uitvoeringsplannen maken. 
Samen met de geplande nieuwbouwwoningen, maken we met de plannen in deze visie 25% van Haarlem aardgasvrij in 2030. Zo wordt aardgasvrij wonen in Haarlem steeds meer de standaard. Samen met bijvoorbeeld de uitbreiding van collectieve warmtenetten is het toekomstbeeld dat Haarlem in 2040 aardgasvrij is.  
De ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrij gaan snel. Over twee tot vijf jaar wordt de visie daarom herzien en kijkt de gemeente naar innovatieve oplossingen.

Nu al zelf beginnen

Veel bewoners willen nu al aan de slag. Bewoners hoeven niet te wachten totdat hun buurt aan de beurt is. Iedereen kan nu al een stap zetten door energie te besparen en op te wekken. Door het huis te isoleren of bijvoorbeeld een inductiekookplaat aan te schaffen besparen bewoners energie en bereiden zich voor op aardgasvrij wonen. Als de cv-ketel aan vervanging toe is, is een (hybride) warmtepomp mogelijk een goede vervanging. De gemeente probeert Haarlemmers zo goed mogelijk te faciliteren en verder te helpen met subsidies. Hier kunt u vinden welke hulp de gemeente biedt.

Zo zorgen we samen voor een leefbare stad nu en in de toekomst. Ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Gezin in Kenaupark

Hoe is de visie gemaakt?

Verschillende experts en stakeholders hielpen ons bij het maken van de concept visie. Daarnaast vroeg de gemeente onderzoeksbureau CE Delft te adviseren bij het opstellen van de visie. CE Delft deed onderzoek naar de toekomstige warmtetechnieken voor Haarlem, de betaalbaarheid en het effect van de gekozen aanpak. 

Dit doen we samen 

We raadpleegden onze partners over de uitgangspunten voor de warmtetransitie. Ruim 800 Haarlemmers dachten mee tijdens bewonersbijeenkomsten, expertsessies en via een online vragenlijst. Tijdens de inspraakperiode reageerden 50 Haarlemmers. Deze reacties zijn verwerkt in de definitieve versie. De keuzes in de transitievisie zijn gemaakt vanuit de uitgangspunten Duurzaamheid, Betrouwbaarheid, Betaalbaarheid en Samen met de stad. Deze uitgangspunten komen overeen met de uitgangspunten die de Haarlemmers aan de gemeente meegaven bij het opstellen van de transitievisie warmte.

"We snappen de volgorde van de te nemen stappen de eerste 10 jaar. Het geeft duidelijkheid om te weten dat onze Planetenwijk voorlopig niet aan de beurt is. Daarmee kunnen we beter onze eigen plannen maken om ons huis en energieverbruik zo veel als mogelijk is te verduurzamen."

Bewoners Carla en Teus over de visie