Opvang vluchtelingen

Bijgewerkt tot en met 17 juli 2024
Status: Uitvoering

In Haarlem vangen we mensen op die vluchten voor oorlog en geweld in hun thuisland. We zorgen voor opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers en we zorgen ervoor dat statushouders versneld een woning krijgen.

Een boot langs de kade waarin vluchtelingen worden opgevangen

Wat u moet weten

  • De Rijksoverheid bepaalt hoeveel mensen gemeenten moeten opvangen
  • Samen met de gemeenten in de regio Kennemerland, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en inwoners in Haarlem nemen we onze verantwoordelijkheid
  • We vangen Oekraïense vluchtelingen, asielzoekers, statushouders en - vanaf september 2024 - alleenstaande minderjarige vreemdelingen op
  • We zorgen voor opvang of een woning en we zorgen ook voor bijvoorbeeld onderwijs, zorg en financiële ondersteuning

Oekraïense vluchtelingen

Haarlem vangt op dit moment ruim 1.000 Oekraïense vluchtelingen op. Veel Oekraïners zijn hun land ontvlucht vanwege de oorlog daar. Sommigen van hen reizen door naar Nederland. 

Opvangplekken

  • Er zijn opvangplekken op een cruiseschip aan het Spaarne bij de Spaarndamseweg, in het vroegere kantoorpand aan de Meesterlottelaan en in verschillende hotels en appartementen
  • Bij station Spaarnwoude is een tijdelijke opvanglocatie met 84 woonunits. Deze units bieden onderdak aan ongeveer 174 vluchtelingen
  • Ook vervangen we de woonunits die er al zijn voor statushouders aan de Laan van Decima. Hier komen in 2024 60 woonunits bij voor ongeveer 120 Oekraïense vluchtelingen
  • Iets minder dan de helft van de vluchtelingen wordt opgevangen door gastgezinnen

Asielzoekers

Mensen vanuit allerlei landen - bijvoorbeeld Syrië en Afghanistan - vragen asiel aan in Nederland. Zij worden opgevangen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en begeleid door verschillende organisaties zoals het Rode Kruis.

Spreidingswet

Sinds 1 februari 2024 geldt de Spreidingswet. Het doel van deze wet is om asielzoekers beter te verdelen over gemeenten en provincies, en voldoende opvangplekken te regelen. De Spreidingswet geeft gemeenten wettelijke voorwaarden voor de opvang van asielzoekers. We werken samen met de andere gemeenten in Kennemerland en voeren de Spreidingswet uit.

Opvangplekken

In de Waarderpolder is aan de Conradkade een noodopvang voor ongeveer 200 asielzoekers op 2 schepen. Dit is een opvangplek van het COA. Zij zijn verantwoordelijk voor de verzorging en ondersteuning van de mensen aan boord.

Het cruiseschip de Rex Rheni ligt aan de Spaarndamseweg. Dit schip is samen met de Carissima - waar Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen - begin april 2024 verplaatst naar een nieuwe aanlegplaats ten noorden van de Waarderbrug. Na afloop van het vaarseizoen (in het najaar) worden de opvangschepen mogelijk weer verplaatst naar de plek waar zij eerder lagen, omdat daar meer ruimte beschikbaar is.

De vroegere sporthal Beijneshal bij het station wordt ingezet als crisisnoodopvang voor ongeveer 100 asielzoekers. Het Rode Kruis zorgt op verzoek van de gemeente voor de mensen in de sporthal.

Statushouders

Als asielzoekers een vergunning krijgen om in Nederland te blijven noemen we hen ‘statushouders’ of ‘vergunninghouders’. Zij mogen in Nederland blijven en krijgen een woning in een gemeente. Op dit moment is meer dan een derde van de bewoners van asielzoekerscentra (azc’s) statushouder. 

Elke gemeente moet een aantal statushouders een plaats geven om te wonen. Hoeveel dat er zijn, de zogenoemde taakstelling, is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Het percentage is voor alle gemeenten gelijk. De taakstelling wordt elk half jaar vastgesteld.

Voor Haarlem komt de taakstelling voor het 2e halfjaar van 2024 uit op 157 plekken. U vindt meer informatie over de taakstelling en woningen voor statushouders op de website van de Rijksoverheid.

Omdat er zoveel statushouders plekken bezet houden in de asielzoekerscentra in Nederland, vraagt de Rijksoverheid gemeenten om versneld statushouders op te vangen. We hebben daarom eind 2022 tijdelijke woonunits geplaatst aan de Laan van Decima naast Ikea. De woonunits zijn een tijdelijke opvangplek voor ongeveer 120 personen. 

Door de tijdelijke woonunits kunnen we versneld statushouders naar Haarlem halen. Zo kunnen zij eerder beginnen met inburgeren. In Haarlem verblijven op dit moment in totaal ongeveer 300 statushouders. In het Van der Valk Hotel wonen sinds maart 2024 tijdelijk 244 asielzoekers. 

Minderjarige alleenstaande vluchtelingen

Als een jongere naar Nederland komt zonder ouders of andere wettelijk vertegenwoordiger moet er volgens de wet een voogd benoemd worden totdat de 18-jarige leeftijd is bereikt. Daarna wordt de gemeente verantwoordelijk voor een plek om te wonen voor de jongvolwassenen.

Vanaf 1 juli 2024 moeten we in Haarlem - als onderdeel van de eerder genoemde taakstelling - ervoor zorgen dat 36 minderjarige statushouders een plek hebben om te wonen. 

Er is landelijk een groot tekort aan opvangplekken voor minderjarige vluchtelingen. Niet alleen voor jongeren die nog in de asielprocedure zitten en opgevangen worden door het COA, maar ook voor jongeren met een verblijfsvergunning. Jongeren die bij het COA zijn opgevangen, verblijven voor langere tijd op een locatie. Als de jongere een verblijfsvergunning krijgt, gaat voogdijorganisatie Nidos op zoek naar een nieuwe plek.

Op dit moment is er in de gemeente Haarlem nog geen opvang voor kleine groepen minderjarige vluchtelingen met een verblijfsvergunning en ook geen COA opvang voor jongeren die nog in de asielprocedure zitten. We zoeken naar plekken in de gemeente die hiervoor geschikt zijn.

Opvang Asterstraat

Vanaf september 2024 worden in Haarlem 14 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opgevangen in een gebouw aan de Asterstraat. Dit zijn jongeren met een verblijfsvergunning. De jongeren zullen 24 uur per dag, 7 dagen per week begeleid worden door medewerkers van stichting Movement On The Ground en staan onder verantwoordelijkheid van Nidos.

Contact

Sandra Buisman
14 023
antwoord@haarlem.nl

Hebt u vragen over een ontvangen brief of hebt u een brief niet ontvangen? Dan kunt u mailen naar opvang@haarlem.nl