Begroting en jaarstukken

Algemeen

In het najaar verschijnt de programmabegroting. Hierin staan de plannen voor Haarlem, wat ze gaan kosten en hoe ze gefinancierd gaan worden. In het voorjaar geeft het college een financiële tussenstand van het lopende jaar in de kadernota. En presenteert het college het jaarverslag: de financiële verantwoording van het afgelopen jaar. In de tussentijd geeft het college in de bestuursrapportage een update over het beleid en nieuwe ontwikkelingen.