Deelmobiliteit

Bijgewerkt tot en met 9 augustus 2023
Status: Ontwerp

Als we vaker vervoersmiddelen delen zijn er minder nodig. Zo houden we meer ruimte op straat voor andere dingen zoals spelen, groen en ontmoeten. In de Nota deelmobiliteit staat hoe we de komende jaren toewerken naar het meer delen van vervoermiddelen.

Persoon staat bij deelauto

Wat u moet weten

  • Onder deelmobiliteit verstaan we voertuigen die voor iedereen toegankelijk zijn en door meerdere mensen kunnen worden gebruikt. Denk aan bijvoorbeeld een auto waar meerdere mensen uit de buurt gebruik van maken, maar ook aan deelscooters en -fietsen

  • In Haarlem richten we ons de komende jaren op het stimuleren van wandelen, fietsen, ov-gebruik en deelmobiliteit. Het autobezit willen we verminderen. Deelmobiliteit is een van de alternatieven voor de particuliere auto. De gemeente bereidt beleid voor waarmee de kansen die deelmobiliteit biedt worden benut en de risico’s ingeperkt

  • De nota deelmobiliteit zet in op 3 dingen. Het stimuleren van zowel vraag als aanbod van deelmobiliteit, het vergroten van het aantal parkeerplekken voor deelauto’s en het vanaf 2025 stapsgewijs uitsluitend toelaten van uitstootvrije deelvoertuigen 

  • De Nota deelmobiliteit lag van 3 april tot en met 29 mei 2023 ter inzage. Iedereen kon reageren op de nota. Momenteel bekijken we alle reacties en indien nodig passen we het beleid aan. Iedereen die gereageerd heeft ontvangt een reactie

Waarom we dit doen

Haarlem wil een aantrekkelijke, gezonde en goed bereikbare stad zijn. Haarlem is ook een groeiende stad waar 10.000 woningen gebouwd gaan worden. Dit heeft gevolgen voor het verkeer binnen en buiten de stad. Met de groei van het aantal woningen zullen we anders moeten gaan reizen. Zoals ook opgenomen in het mobiliteitsbeleid is er meer ruimte nodig voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer en kan het autogebruik niet meegroeien. De Nota deelmobiliteit beschrijft op welke wijze deelauto’s en andere deelvoertuigen ingezet kunnen worden om tot deze andere manier van reizen te komen.

Planning

Planning

21 maart 2023

Voltooid
Voltooid

besluit college van burgemeester en wethouders

3 april - 29 mei 2023

Voltooid
Voltooid

Inspraakperiode

Zomer 2023

Todo
Todo

vaststellen nota van Beantwoording door college van burgemeester en wethouders

Najaar 2023

Todo
Todo

Vaststellen mobiliteitsbeleid door gemeenteraad

Documenten

Contact

Thijs Zijlstra  
14 023 
tzijlstra@haarlem.nl