Informatieavond geluidhinder door wegverkeer

Geparkeerde auto's langs de Generaal Spoorlaan in Haarlem Noord

We werken aan een nieuw Actieplan Geluid. In dit plan staat hoe we het geluid van verkeer in de stad zoveel mogelijk kunnen terugdringen. U kunt meepraten over het nieuwe beleid.

Elke 5 jaar maken we een geluidkaart voor Haarlem. Daarin berekenen we hoeveel geluid van wegverkeer of industrie er gemiddeld rond woningen is. Op basis van de geluidkaart maken we een Actieplan Geluid. In het actieplan geluid staat wat we als gemeente kunnen doen om geluidhinder in Haarlem te beperken. Het actieplan gaat alleen over geluidbronnen waarvan de gemeente beheerder is. Dat zijn wegen binnen de bebouwde kom (behalve de Westelijke Randweg) en industrieterrein Waarderpolder. Lawaai van vliegtuigen, evenementen of horeca valt niet onder het plan.

Geluid bij nieuwbouwwoningen

De geluidkaart is zomer 2023 vastgesteld. Nu gaan we aan de slag met het Actieplan Geluid. We hebben al veel maatregelen genomen om geluidhinder in de stad te beperken. Bijvoorbeeld het 30 kilometer per uur-beleid, het nul-emissiebeleid voor bestelauto’s en vrachtwagens, en het beleid voor asfalt dat geluid beperkt. Dit beleid wijzigt niet. Wel gaan we kijken naar het beleid voor nieuwe woningen waarvan we verwachten dat ze in een omgeving met veel verkeersgeluiden komen. We moeten het beleid aanpassen aan de eisen die de nieuwe Omgevingswet stelt, die op 1 januari 2024 van kracht geworden is. We willen de geluidhinder voor bewoners zoveel mogelijk beperken.

Meepraten over het actieplan

We organiseren maandag 22 april een informatieavond waar u informatie krijgt over het actieplan geluid. U kunt vragen stellen over het geluidbeleid. Na deze avond zal het actieplan ter inzage gelegd worden en kunt u zienswijzen met betrekking tot het geluidbeleid indienen.

Datum: 22 april 2024
Tijdstip: 19.00 – 21.00 uur
Locatie: Zijlpoort, Gedempte Oude Gracht 2

Aanmelden kan via omgevingsbeleid@haarlem.nl 

Meer informatie vindt u in het Ontwerp Actieplan Geluid op de webpagina van het gemeentebestuur.