Invoering Omgevingswet en nieuw Omgevingsloket

Bijgewerkt tot en met 5 september 2023
Status: Voorbereiding

In 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Dit betekent dat alle regels over water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, (ge)bouwen en cultureel erfgoed samenkomen in 1 wet en in 1 Omgevingsloket. Deze wetswijziging moet ervoor zorgen dat er duidelijkere regels en eenvoudigere procedures komen voor inwoners, bedrijven en organisaties die iets willen ontwikkelen in de stad.

Luchtfoto van het Spaarne

Wat u moet weten

  • Naar verwachting gaat in januari 2024 de nieuwe Omgevingswet in. In deze wet staat dat gemeenten een Omgevingsvisie en Omgevingsplan moeten maken
  • Er komt een nieuw Omgevingsloket. In het loket vindt u welke regels er gelden in het gebied, u kunt vergunningen aanvragen en meldingen indienen
  • Dit Omgevingsloket vervangt Ruimtelijkeplannen.nl, Omgevingsloket online (OLO) en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
  • Bij het indienen van een vergunning geeft u aan of en hoe u heeft geparticipeerd. Een belangrijk uitgangspunt van de Omgevingswet is namelijk dat initiatiefnemers zelf de mensen in de buurt betrekken bij hun plannen

Waarom we dit doen

Op dit moment zijn er veel verschillende wetten en regels die gaan over de inrichting van de stad. Hierdoor is er een ingewikkeld systeem van regels ontstaan. De Omgevingswet bundelt al deze verschillende wet- en regelgeving over de leefomgeving in 1 wet. Zodat in één oogopslag voor inwoners en organisaties duidelijk is wat kan en mag in de stad.

Daarnaast zorgt de groei van de stad voor diverse uitdagingen, want we kunnen de ruimte maar 1 keer gebruiken. Er moeten dus keuzes gemaakt worden om grote onderwerpen zoals energie, klimaat, bereikbaarheid, wonen en werken een plek te geven bij ontwikkelingen in de stad.

Wat gaan we doen

De Omgevingswet schrijft voor dat gemeenten een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan maken. In de ‘Omgevingsvisie 2045 Haarlem, Toekomstgericht met aandacht voor historie’ leest u hoe we willen zorgen dat Haarlem ook in 2045 een aantrekkelijke stad is om te wonen, werken en bezoeken.

In het Omgevingsplan staat alle informatie over bestemmingsplan-, milieu-, beleidsregels en verordeningen over de fysieke leefomgeving. Dit Omgevingsplan is belangrijk om bijvoorbeeld te checken welke regels er gelden als u een schuur wilt bouwen in de tuin. Al deze omgevingsplanregels komen in het nieuwe digitale Omgevingsloket te staan. Gemeenten hebben tot eind 2029 om dit te realiseren.

De gemeente zorgt vervolgens voor een snellere, samenhangende beoordeling en bewaakt de zorgvuldigheid. Zodat inwoners, organisaties en gemeente samen mooie initiatieven mogelijk maken en een bijdrage leveren aan de ambities van Haarlem. Met als uitgangspunt: samen maken we de stad.

Planning

Tijdlijn

27 januari 2022

Voltooid
Voltooid

Omgevingsvisie Haarlem 2045 vastgesteld door de gemeenteraad

2022 – 2029

Actief
Actief

per deelgebied en in 3 fases wordt het Omgevingsplan gemaakt

Actief
Actief

doorontwikkeling Omgevingsloket

januari 2024

Todo
Todo

Omgevingswet treedt in werking, aanvragen gaan via nieuw Omgevingsloket

Contact

Karsten Glas
14 023
kglas@haarlem.nl