Nachtvisie

Bijgewerkt tot en met 16 mei 2024
Status: Voorbereiding

We willen meer ruimte maken voor nachtcultuur in de stad. In de Nachtvisie zijn 16 acties opgenomen die eraan kunnen bijdragen dat de nacht weer gaat bruisen.

Dansende mensen in Bobbi Bar-Dancing
Foto door Joyce Goverde

Wat u moet weten

  • De Nachtvisie is een onderdeel van het programma Nachtcultuur
  • In het najaar van 2023 zijn 12 participatiesessies georganiseerd en zijn er 1-op-1 gesprekken geweest met onder anderen horeca-eigenaren, (festival)organisatoren, initiatiefnemers, de wijkraad Binnenstad, de queer gemeenschap, mensen met een beperking, culturele instellingen en Haarlem Marketing
  • In de Nachtvisie zijn 16 acties opgenomen die de komende jaren worden uitgevoerd om meer ruimte te geven aan nachtcultuur

Waarom we dit doen

In het Coalitieakkoord 2022-2026 en Cultuurplan 2022-2028 is opgenomen dat er meer ruimte moet komen voor nachtcultuur en dat een brede visie op nachtcultuur nodig is. 

Nachtcultuur is van grote culturele, sociaal-maatschappelijke en economische waarde en draagt bij aan de aantrekkelijkheid en levendigheid van de stad. Haarlem heeft nog maar weinig uitdagende en verrassende plekken en weinig plekken waar jongeren terecht kunnen in de nacht. 

Dit komt onder andere doordat er weinig ruimte is en de beschikbare ruimte duur is. Ook is Haarlem geen traditionele studentenstad en is er veel aanbod in de omgeving, zoals in Amsterdam en aan het strand. Daarnaast zijn er ingewikkelde regels en leidt uitgaan in onze drukke stad soms tot overlast. Samen met de gedwongen sluiting tijdens de coronapandemie, hebben al deze dingen ervoor gezorgd dat de Haarlemse nachtcultuur ruimte heeft moeten inleveren. 

Haarlem is op dit gebied niet uniek, het is een trend die in heel Nederland is te zien. Om hier verandering in te brengen zijn we op 1 januari 2023 begonnen met het programma Nachtcultuur. Het maken van een Nachtvisie is onderdeel van dat programma.

Wat we gaan doen

We hebben de volgende 5 doelen om de nachtcultuur in Haarlem te verbeteren:

  • Meer plekken in de stad: uitbreiding van het aantal tijdelijke en blijvende plekken voor nachtcultuur en beter gebruik maken van bestaande ruimtes
  • Eenvoudigere procedures en regelgeving: we willen dat initiatiefnemers van nachtcultuur positiever zijn over de samenwerking met de gemeente
  • Een betere balans tussen levendigheid en leefbaarheid: minder overlastmeldingen van omwonenden en meer positieve aandacht voor nachtcultuur in de stad, op de social media-kanalen en in de media
  • Meer diversiteit en inclusiviteit: een divers aanbod aan nachtcultuur waar verschillende doelgroepen of gemeenschappen zich welkom en thuis voelen
  • Meer bekendheid: meer mensen die weten waar ze het aanbod aan nachtcultuur in Haarlem kunnen vinden

In de Nachtvisie staat een actieplan met daarin 16 acties die bijdragen aan het halen van de hierboven genoemde doelen.

Meedenken en meedoen

Het college heeft de concept Nachtvisie vrijgegeven voor inspraak. Van 23 januari tot en met 4 maart 2024 kon u een reactie geven op het document. 

Van alle ingediende inspraakreacties wordt nu beoordeeld of ze reden geven om de Nachtvisie aan te passen. Bij de beantwoording van uw inspraakreactie wordt ook uw naam bekendgemaakt, tenzij u hebt aangegeven anoniem te willen blijven. 

Planning

Planning

september - december 2023

Voltooid
Voltooid

participatie en opstellen concept Nachtvisie

16 januari 2024

Voltooid
Voltooid

college bespreekt concept Nachtvisie

23 januari - 4 maart 2024

Voltooid
Voltooid

concept Nachtvisie ligt ter inzage, mogelijkheid om te reageren

1 februari 2024

Voltooid
Voltooid

Commissie Ontwikkeling bespreekt concept Nachtvisie

maart - april 2024

Voltooid
Voltooid

verwerken inspraakreacties

mei of juni 2024

Todo
Todo

gemeenteraad stelt Nachtvisie vast

Contact

Inge van Gansewinkel, programmamanager Nachtcultuur 
023 511 48 24
nachtcultuur@haarlem.nl 

Met wie we samenwerken