Meer informatie uitbreiding betaald parkeren

Haarlem telt ruim 60.000 parkeerplaatsen. Op dit moment zijn hiervan ongeveer 15.000 parkeerplaatsen gereguleerd; dat betekent betaald parkeren met een vergunningenstelsel. De redenen om betaald parkeren in 11 wijken uit te breiden is omdat hier de verkeersveiligheid, toegankelijkheid en leefbaarheid onder druk staat door de grote hoeveelheid geparkeerde auto’s. In de avond- en nachturen overstijgt de parkeerdruk de 85%. In een aantal wijken overstijgt deze zelfs de 100%. Door betaald parkeren in deze wijken kan de parkeerdruk beter worden beheerst.

Parkeerdruk

Parkeerdruk is de hoeveelheid auto’s per 100 parkeerplaatsen. Boven de 85% ontstaat er zoekverkeer en wordt er vaker fout geparkeerd; bijvoorbeeld op de stoep of te dichtbij een kruispunt. Hierdoor komt de toegankelijkheid, verkeersveiligheid en de leefbaarheid onder druk te staan. Verder willen we niet pas ingrijpen als de situatie onbeheersbaar is.

Veel geparkeerde auto’s veroorzaken vaak parkeeroverlast. Het kan zo zijn dat u persoonlijk geen parkeeroverlast ervaart. Uit ons jaarlijks bewonersonderzoek blijkt dat heel veel Haarlemmers wel parkeeroverlast ervaren en men geeft voor de parkeersituatie in hun buurt een ‘dikke onvoldoende’. We weten uit de wetenschap van de verkeers- en parkeerkunde, dat in het algemeen er parkeeroverlast wordt ervaren vanaf een parkeerdruk van 85%.

Betaald parkeren

Een systeem van ‘betaald parkeren met een vergunningenstelsel’ is niet gratis. Dit brengt diverse kosten met zich mee, zoals kosten voor parkeerapparatuur, kosten voor vergunningensystemen, klantenservice, bebording, handhaving, et cetera. Haarlem – en met ons vrijwel alle vergelijkbare steden – hanteren het principe dat de kosten voor parkeerregulering in de wijken kostenneutraal (of kostendekkend) wordt ingevoerd. Daarom is het noodzakelijk om vergunningen tegen betaling beschikbaar te stellen.

Zone-indeling en grenzen van betaald parkeren gebieden

Haarlem is ingedeeld in wijken. Wijken bestaan uit verschillende buurten. De grenzen van de huidige parkeerzones lopen op dit moment door wijken heen. Met de uitbreiding van betaald parkeren worden de grenzen opgeschoven en gelijk gezet met de wijkgrenzen.

De wijken Vogelenwijk, Vondelkwartier en Delftwijk krijgen een nieuwe parkeerzone: D. De tarieven voor de parkeervergunning en parkeren op straat en in parkeergarages zijn lager dan parkeerzone B en C. De reden voor deze nieuwe parkeerzone en tarieven is de afstand van deze wijken tot het centrum van de stad.

In de wijk Te Zaanenkwartier is de parkeerdruk lager dan 85%. Daarom wordt hier geen betaald parkeren ingevoerd.

Bezoekersparkeren

De bestaande regeling voor bezoekersparkeren geldt ook voor de uitbreiding van betaald parkeren in de zones C en D. Bewoners kunnen een regeling voor bezoekersparkeren aanvragen. Via deze regeling kunnen bewoners voordelig parkeertegoed kopen. Dit tegoed gebruiken zij om hun bezoek te laten parkeren. Kijk voor tarieven en tijden op Parkeervergunning voor uw bezoek.

Speciale doelgroepen en gebouwen in de wijk

De uitbreiding van het betaald parkeren geldt ook voor sportverenigingen, winkelcentra en scholen. We gaan – nadat de gemeenteraad de hoofdlijnen van de beleidswijzigingen heeft goedgekeurd – in gesprek met al deze groepen en wijkorganisaties. Dit om de gevolgen van de beleidswijzigingen te bespreken en te bekijken welke uitzonderingen nodig zijn om het functioneren van deze instellingen niet te belemmeren.

Voor mantelzorgers, zorgverleners en gehandicapten zijn er al regelingen en die blijven gewoon van toepassing. 

Extra parkeerplaatsen

Het zorgen voor extra parkeerplaatsen in de openbare ruimte in een sterk verstedelijkte stad als Haarlem is niet haalbaar; we zouden gebouwen moeten slopen en parken en grasvelden moeten verstenen om parkeerplaatsen aan te leggen. Haarlem kiest daar niet voor. Wel zetten we in op deelgebruik van bestaande parkeerplaatsen bij bijvoorbeeld bedrijven en instellingen en in onze gemeentelijke parkeergarages. Daarnaast maken we waar mogelijk extra (tijdelijke) parkeervoorzieningen zodat we auto’s – die nu nog op straat parkeren – een alternatieve parkeermogelijkheid kunnen bieden.

Draagvlakonderzoeken

In een aantal wijken waar nu toch betaald parkeren wordt ingevoerd heeft onlangs een parkeeronderzoek plaatsgevonden. In de wijken waaruit onderzoeken een ‘nee’ kwam, is destijds niet betaald parkeren ingevoerd. Tegelijkertijd stellen we vast dat in die buurten wel sprake was van een door een deel van de inwoners ervaren parkeerprobleem. Er waren klachten over parkeeroverlast. Door het ‘nee’ zeggen tegen de invoering van betaald parkeren zijn deze problemen niet opgelost.

De problemen op het gebied van de verkeersveiligheid, toegankelijkheid en leefbaarheid in de wijken met een hoge parkeerdruk wil de gemeente nu echt aanpakken. Het negeren van die problemen zorgt ervoor dat deze alleen maar verder toenemen. Wij beseffen heel goed dat dit ingewikkeld is voor de wijken die ‘nee’ stemden. De ervaring in de afgelopen jaren heeft ons geleerd dat mensen wel degelijk signalen afgaven over parkeerproblematiek in hun buurt of wijk, maar dat tijdens een draagvlakmeting de uitslag veelal in meerderheid ‘nee’ was. Wij hebben lessen getrokken uit deze ervaring en stellen nu voor om het ook mogelijk te maken om uitbreiding van betaald parkeren in te voeren als sprake is van een hoge parkeerdruk.