Ontwikkeling gebied Sportweg

Bijgewerkt tot en met 29 maart 2024
Status: Ontwerp

De komende jaren gaan er dingen veranderen in het gebied rondom de Sportweg. Er komen nieuwe (sociale huur) woningen, we richten de openbare ruimte opnieuw in en we onderzoeken of er nieuwbouw moet komen voor een zorginstelling en of bestaande voorzieningen verplaatst moeten worden.

Plangebied Orionzone noord

Wat u moet weten

  • Er komen ongeveer 245 woningen bij, waarvan 50% sociale huur, 30% middeldure huur en 20% huur of koopwoningen in de vrije sector. Het uiteindelijke aantal woningen kan afwijken door nieuwe inzichten tijdens de planvorming
  • Om richting te geven aan de ontwikkeling hebben we een gebiedsconcept gemaakt. Dit kun je zien als het verhaal van het gebied waarin de kernwaarden voor de ontwikkeling staan. Wat we belangrijk vinden in het gebied, bijvoorbeeld dat er ruimte moet zijn voor ontmoeten of dat er genoeg plek moet zijn om vrij en veilig te spelen en bewegen. Om dit gebiedsconcept te maken hebben we gesprekken gevoerd met de klankbordgroep, omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen. De ideeën uit het gebiedsconcept gebruiken we om het Programma van Eisen voor de fysieke Leefomgeving (PvEL) te maken
  • In het PvEL staat bijvoorbeeld hoe hoog de woningen mogen worden, wat voor winkels er kunnen komen en hoeveel ruimte er is voor groen. Onderdeel van het PvEL zijn een mobiliteits- en groenplan. We onderzoeken wat de behoefte is voor bijvoorbeeld parkeren of hoeveel openbaar groen gewenst is. Hierbij kijken we naar wat nodig is voor het gebied en wat aansluit bij onze doelstellingen

Waarom we dit doen

Haarlem is een mooie, eeuwenoude stad met een behoorlijke druk op de woningmarkt. De gemeenteraad heeft daarom 7 ontwikkelzones aangewezen, waarin onder andere plaats is voor extra woningbouw. In Haarlem Noord ligt de Orionzone.

Meedenken en meedoen

Op 14 november 2023 was er een bewonersbijeenkomst in de aula van Het Schoter. Hier hebben we de belangrijkste punten voor het concept PvEL gepresenteerd. Het was tot 29 november 2023 mogelijk om te reageren op de gepresenteerde plannen.

Alle reacties worden waar mogelijk meegenomen in de verdere uitwerking van het PvEL. In het 2e kwart van 2024 volgt de formele inspraakperiode voor het definitieve Programma van Eisen voor de Leefomgeving. 

Planning

Planning

begin 2023

Voltooid
Voltooid

gebiedsconcept gereed

zomer 2023

Voltooid
Voltooid

opstellen programma van eisen voor de leefomgeving

14 november 2023

Voltooid
Voltooid

bewonersbijeenkomst 

2e kwart 2024

Todo
Todo

inspraakperiode programma van eisen voor de leefomgeving

eind mei 2024

Todo
Todo

bewonersavond

2e helft 2024

Todo
Todo

ontwerpfase Stedenbouwkundig Plan en inrichtingsplan openbare ruimte

Todo
Todo

vaststelling programma van eisen voor de leefomgeving door gemeenteraad

2025

Todo
Todo

start planologische procedure

begin 2026

Todo
Todo

start voorbereiding bouwwerkzaamheden

2026 of 2027

Todo
Todo

start bouwperiode

Contact

John Pierik, procesmanager
14 023
projecten@haarlem.nl