Van wijkraden naar wijkplatforms

Bijgewerkt tot en met 22 januari 2024
Status: Uitvoering

Veel Haarlemmers zetten zich op verschillende manieren in of hebben ideeën voor hun buurt of wijk. We willen al deze Haarlemmers ondersteunen om meer met elkaar in contact te komen. Het vormen van wijkplatforms maakt dat mogelijk.

2 personen in gesprek aan een tafel in het Proveniershof
Foto door Marisa Beretta

Wat u moet weten

  • We willen op verschillende manieren de democratie in Haarlem versterken en we vinden een andere organisatievorm beter passen bij de huidige samenleving
  • Een wijkplatform is een netwerk van mensen die zich voor hun buurt of wijk willen inzetten. Er wordt daarbij samengewerkt met ondernemers en maatschappelijke organisaties die al actief zijn in de wijk en de wijk kennen
  • Met elkaar wordt gewerkt aan betere buurten en wijken door het vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij hun straat, buurt of wijk. Iedereen die wil bijdragen en wil samenwerken is welkom. Voor korte of langere tijd of eenmalig
  • Wijkplatforms bepalen zelf voor welke thema’s en onderwerpen zij zich inzetten. En hoe zij zich organiseren, bijvoorbeeld door werkgroepen te vormen. Dat hangt af van ontwikkelingen in de wijk en wat inwoners van de wijk belangrijk vinden
  • Er kan per wijk maar 1 wijkplatform zijn, waarbij een vaste kern kan zorgen voor verbinding tussen bewoners en organisaties in de wijk. Dit kernteam kan communiceren over ontwikkelingen in de wijk. De gemeente geeft wijkplatforms subsidie en informatie om deze rol goed te kunnen vervullen
  • Omdat wijken bestaan uit bewoners die verschillend denken en doen, kan een wijkplatform niet ‘namens de wijk’ spreken. Een wijkplatform kan wel helpen om de verschillende belangen in de wijk in beeld te brengen, meedenken over een passende aanpak van de participatie door de gemeente en de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven

Wat hieraan vooraf ging

In het coalitieakkoord is opgenomen dat een overgang gewenst is van wijkraden naar wijkplatforms. Dit is onderdeel van de door het college gewenste bredere, lokale democratie. Doel daarvan is dat meer inwoners zich onderling verbinden en actief betrokken raken bij de stad of hun buurt.

In 2023 hebben we met wijkraden, actieve bewoners en maatschappelijke organisaties gesproken over deze verandering. De informatie uit deze gesprekken hebben we verwerkt in een concept Beleidskader wijkplatforms. 

Haarlemmers konden tot 11 oktober 2023 hun mening geven op het concept beleidskader en de bijbehorende uitgangspunten voor de subsidieregeling. De reacties hebben voor aanpassingen in het beleid gezorgd.

Waarom we dit doen

We willen op verschillende manieren de democratie in Haarlem versterken. Dat houdt ook in dat alle inwoners de kans moeten krijgen om geïnformeerd en betrokken te zijn bij ontwikkelingen in hun wijk. Wijkraden hadden als kerntaak het opkomen voor de belangen van de bewoners van hun wijk. In de praktijk is het lastig om iedereen te bereiken en te betrekken. 

Het is voor wijkraadsleden ook moeilijk om (jonge) mensen te vinden die mee willen doen en aansluiting met de wijk krijgen. Het is daarom onduidelijk of er wordt opgekomen voor de belangen van alle Haarlemmers en hoeveel draagvlak er in de wijk is voor de standpunten van de wijkraad. Voor de coalitiepartijen waren dit redenen om tot verandering over te gaan en in te zetten op wijkplatforms met de verwachting dat wijkplatforms een breder publiek bereiken en meer gericht zijn op het ondersteunen van activiteiten die bewoners in een wijk organiseren.

Wat we gaan doen

We zien het als onze eigen taak om bewoners goed te informeren over en te betrekken bij ontwikkelingen die in een wijk spelen. En om ervoor te zorgen dat alle bewoners hun mening kunnen geven. Het participatiebeleid wordt hierop aangepast. 

De gemeenteraad heeft op 21 december 2023 het Beleidskader wijkplatforms vastgesteld. Het Beleidskader wijkplatforms vervangt de verordening op de wijkraden. Er komt een overgangsregeling voor de bestaande wijkraden. Na 2 jaar en na 4 jaar volgt een evaluatie.

De huidige wijkraadbesturen kennen al veel mensen en organisaties. Als zij dat willen, kunnen ze een wijkplatform gaan vormen. Er zijn al wijkraden die stappen in deze richting hebben gezet. Wijkraden hebben tot 1 januari 2025 de tijd om zich daarop voor te bereiden. De ondersteuning aan wijkraden en de bijbehorende verordening komt daarna te vervallen. 

We zullen wijken in 2024 actief ondersteunen in het vormen van een wijkplatform. Denk daarbij aan: 

  • subsidie voor organisatie- en communicatiekosten 
  • informatieavonden, workshops en advies om wijkplatforms op weg te helpen
  • bewoners en organisaties met elkaar in contact brengen

In sommige wijken ontstaat er mogelijk geen wijkplatform net zoals er nu niet overal wijkraden zijn. In die wijken zullen we initiatieven van bewoners blijven ondersteunen en bewoners blijven betrekken.

Daarnaast willen we bewoners meer betrekken bij hun eigen leefomgeving. Hiervoor is het programma Versterken Lokale Democratie opgezet. Vanuit dit programma kunnen wijkbudgetten voor maatschappelijke initiatieven worden ingezet in de wijk.

Planning

Planning

15 december 2022

Voltooid
Voltooid

startnotitie vastgesteld

1e helft 2023

Voltooid
Voltooid

in gesprek over de verandering naar wijkplatforms

juli 2023

Voltooid
Voltooid

informatienota naar de commissie Bestuur

31 augustus tot en met 11 oktober 2023

Voltooid
Voltooid

inspraak concept Beleidskader wijkplatforms

september 2023

Voltooid
Voltooid

concept beleidskader besproken in commissie Bestuur

21 november 2023

Voltooid
Voltooid

collegebesluit Beleidskader wijkplatforms

7 december 2023

Voltooid
Voltooid

beleidskader wijkplatforms besproken in commissie Bestuur

21 december 2023

Voltooid
Voltooid

vaststelling beleidskader door gemeenteraad

1 januari 2024

Voltooid
Voltooid

start wijkplatforms

2024

Todo
Todo

ondersteuning vorming wijkplatforms

Contact

Stuur een e-mail naar de gebiedsverbinder in uw stadsdeel als u zich wilt (blijven) inzetten of als u een idee heeft voor uw wijk.

Nieuws

Nieuws