Vernieuwing Spaarndamseweg, traject Jan Gijzenkade - Pol

Bijgewerkt tot en met 31 augustus 2022
Status: Ontwerp

De gemeente gaat de Spaarndamseweg, tussen de Jan Gijzenkade en Pol/Nieuwe Rijweg, vervangen. Het stuk van de weg binnen de bebouwde kom wordt een 30 kilometerzone.

Noord Spaarndamseweg

Wat u moet weten

  • De rijbaan, tegelpaden, riolering, openbaar groen en het wandelpad (langs het Spaarne) worden vernieuwd
  • Naast de weg komen parkeervakken
  • De hoge populieren nabij de woonboten gaan waarschijnlijk plaatsmaken voor andere bomen vanwege de slechte conditie van de populieren

Wat hieraan vooraf ging

  • We zijn in gesprek gegaan met de wijk- en dorpsraad, de volkstuinvereniging en enkele woonbootbewoners en vereniging Behoud De Hekslootpolder
  • Met de uitkomsten is een schetsontwerp gemaakt. Dit is gedeeld met de buurt. Zij konden hierop reageren
  • Ingenieursbureau Witteveen+Bos werkt dit schetsontwerp uit tot een voorlopig ontwerp

Hoe het verder gaat

Als het voorlopig ontwerp af is, ligt dit ter inzage. Iedereen kan het ontwerp bekijken en vragen stellen of een reactie insturen.

Planning

Tijdlijn

2e helft 2022

Opstellen voorlopig ontwerp

Voorlopig ontwerp ligt ter inzage, iedereen kan reageren op het plan

Begin 2023

Definitief ontwerp

Begin 2024

Start uitvoering

Contact

Remco Clemens, procesmanager
14 023
projecten@haarlem.nl

Met wie we samenwerken