Vernieuwing Spaarndamseweg tussen Jan Gijzenkade en Pol

Bijgewerkt tot en met 29 maart 2024
Status: Ontwerp

We gaan de Spaarndamseweg tussen de Jan Gijzenkade en Pol vernieuwen. Het stuk van de weg binnen de bebouwde kom wordt een 30 kilometerzone.

Noord Spaarndamseweg

Wat u moet weten

  • De weg, tegelpaden, riolering, openbaar groen en het wandelpad langs het Spaarne worden vernieuwd
  • Naast de weg komen parkeervakken
  • De hoge populieren bij de woonboten gaan plaatsmaken voor nieuwe bomen vanwege de slechte conditie van de populieren
  • Op dit moment werken we in de voorbereidingsfase het uitvoeringsontwerp uit
  • Voordat de uitvoering begint vervangt netbeheerder Liander de elektriciteitskabels (laagspanning- en middenspanning) in het gebied

Wat hieraan vooraf ging

  • We zijn in gesprek gegaan met de wijk- en dorpsraad, de volkstuinvereniging, de woonbootvereniging, de fietsersbond, enkele woonbootbewoners en vereniging Behoud De Hekslootpolder
  • Met de uitkomsten is een schetsontwerp gemaakt. Dit is gedeeld met de buurt. Het ontwerp is in juni 2022 gepresenteerd tijdens een bewonersavond
  • De reacties van bewoners op het schetsontwerp zijn meegenomen bij de uitwerking van het voorlopig ontwerp
  • Het voorlopig ontwerp lag begin 2023 ter inzage, het was toen mogelijk om erop te reageren. De reacties zijn waar nodig en mogelijk meegenomen in het definitief ontwerp

Planning

Planning

2e helft 2022

Voltooid
Voltooid

opstellen voorlopig ontwerp

5 december 2022 tot en met 16 januari 2023

Voltooid
Voltooid

voorlopig ontwerp ligt ter inzage, mogelijkheid om te reageren

17 oktober 2023

Voltooid
Voltooid

collegebesluit vaststelling definitief ontwerp

november 2024

Todo
Todo

start uitvoering

Contact

Remco Clemens, procesmanager
14 023
projecten@haarlem.nl

Met wie we samenwerken