Nota Uitwerking parkeerregulering

Bijgewerkt tot en met 29 maart 2024
Status: Voorbereiding

De gemeenteraad heeft op 28 maart 2024 de uitslag van het parkeerreferendum besproken. De raad heeft besloten om de Nota Uitwerking parkeerregulering in te trekken. En opdracht gegeven aan het college om in gesprek te gaan met de stad en daarna met een nieuw voorstel te komen. De informatie op deze pagina gaat over de ingetrokken nota.

Straat met geparkeerde auto's

Wat u moet weten

Op woensdag 6 maart 2024 organiseerden we een referendum over de 'Nota Uitwerking parkeerregulering: Uitbreiding betaald parkeren in Haarlem'. Inwoners van de gemeente Haarlem van 16 jaar en ouder konden tijdens het referendum stemmen over de vraag: Bent u voor of tegen de 'Nota Uitwerking parkeerregulering: Uitbreiding betaald parkeren in Haarlem'? De antwoordcategorieën waren ‘Voor’ en ‘Tegen’.

Beleidswijzigingen in de nota

De nota is een aanvulling op het al bestaande beleid voor parkeren van gemeente Haarlem. U kunt de nota bekijken bij 'Documenten'. De nota gaat over 3 beleidswijzigingen die worden voorgesteld:

 1. Nieuwe eindgrenzen voor parkeerregulering: De nota laat de huidige eindgrenzen voor het gebied waar nu al betaald parkeren is ingevoerd los. Dat maakt het mogelijk om in gebieden met een hoge parkeerdruk (boven de 85%) of in en rond gebieden waar veel woningen worden gebouwd, betaald parkeren in te voeren. 
   
 2. Parkeerregulering vanaf parkeerdruk van 85% of hoger: Betaald parkeren kan worden ingevoerd in elke wijk waar de parkeerdruk 85% of hoger is. De parkeerdruk is 85% of hoger als er per 100 officiële parkeerplaatsen op het drukste moment van de dag 85 of meer plekken bezet zijn. 

  Betaald parkeren is in het verleden in Haarlem ingevoerd op basis van voldoende draagvlak. Deze draagvlakonderzoeken blijven bestaan. De voorgestelde wijziging is dat als de parkeerdruk in een wijk hoger dan 85% is, ook zonder draagvlakonderzoek betaald parkeren kan worden ingevoerd.  

  In 13 wijken is de parkeerdruk 85% of hoger, 2 van deze wijken hebben al volledig betaald parkeren: Oude Stad en Zijlwegkwartier In 8 van de overige wijken is al gedeeltelijk betaald parkeren ingevoerd. 
   

 3. Vergunningenplafond: Het plafond vormt de begrenzing van het aantal parkeervergunningen dat in een vergunninggebied wordt uitgegeven. Het aantal parkeervergunningen sluit aan op het aantal openbare parkeerplaatsen in het gebied. 

  Het grootste deel van de bewoners in de 11 wijken waar betaald parkeren wordt ingevoerd heeft 1 of soms 2 auto’s. Alle huidige bewoners hebben op het moment van invoeren van betaald parkeren in hun wijk recht op parkeervergunningen voor de 1e en 2e auto. Ook als het vergunningenplafond is bereikt. (Tenzij een adres is uitgesloten voor parkeerrecht voor de 1e en/of 2e auto of parkeren op eigen terrein heeft.) Dit is een overgangsregeling voor de inwoners van Haarlem.

  Na het aflopen van de overgangsregeling wordt voor mensen die nieuw in de wijk komen wonen de 1e parkeervergunning altijd uitgegeven. Als het vergunningenplafond is bereikt kunnen zij voor de 2e parkeervergunning op een wachtlijst worden geplaatst. Dit geldt ook voor mensen die al in de wijk woonden voor de invoering van betaald parkeren, maar geen gebruik hebben gemaakt van de overgangsregeling. Ook voor deze 1e en 2e vergunningen geldt dat het verstrekken van de vergunning afhankelijk is van parkeerrecht en parkeren op eigen terrein.

Tarieven

In zone C is de 1e vergunning € 99 en de 2e vergunning € 438 per jaar. In zone D is de 1e vergunning € 64 en de 2e vergunning € 280 per jaar. Deze tarieven gelden voor de volledige parkeerzones, ook voor bestaande delen van de zones.

Extra maatregelen

Naast het instellen van een vergunningenplafond zijn er 6 extra maatregelen in de Nota opgenomen om de parkeerdruk in de openbare ruimte te verlagen: 

 1. Parkeren op eigen terrein maximaal stimuleren: Bij sommige woningen, bedrijven en andere voorzieningen zijn op eigen terrein parkeerplaatsen aanwezig. Zij komen daardoor niet of slechts deels (voor 1 auto) in aanmerking voor een parkeervergunning
 2. Het aanbieden van extra deelmobiliteit: Bij de invoering van betaald parkeren willen we bewoners kennis laten maken met deelmobiliteit. Hiervoor zetten we in op extra deelmobiliteit in de wijk. Met deelmobiliteit bedoelen we voertuigen die door meerdere mensen te gebruiken zijn
 3. Bewoners naar de openbare parkeergarages: verschillende openbare parkeergarages hebben in de avond en nacht plekken vrij. We zien hier een kans om bewoners van verschillende wijken op die momenten in de garages te laten parkeren. Ook zetten we in op het ontwikkelen van nieuwe parkeergarages en andere parkeervoorzieningen aan de randen van de stad zodat de parkeerdruk op straat afneemt
 4. Benutten van private parkeercapaciteit: In Haarlem zijn veel bedrijven met parkeerplaatsen op eigen terrein. In de avond, nacht en in het weekeinde worden deze plekken vaak niet gebruikt. We zien hier kans om bewoners, die juist op die momenten vaak thuis zijn, op deze plaatsen te laten parkeren
 5. Het geven van een overloopvergunning: Als in een vergunninggebied het vergunningenplafond is bereikt, dan kunnen we onder bepaalde voorwaarden tijdelijk een overloopvergunning uitgeven. Daarmee kan een vergunninghouder die woont in het ene vergunninggebied, in een aangrenzend vergunninggebied parkeren
 6. Tijdelijke overschrijding van het vergunningenplafond: Als bovenstaande maatregelen niet voldoende verlichting van de parkeerdruk opleveren, dan is het mogelijk om tijdelijk meer parkeervergunningen uit te geven dan het vergunningenplafond toelaat

Canadees parkeren

Op dit moment wordt in verschillende straten met 2 wielen op de stoep geparkeerd, dit noemen we Canadees parkeren. Stoepen worden hierdoor smaller of voetgangers lopen over de weg, wat voor onveilige situaties zorgt. Waar mogelijk kan Canadees parkeren stapsgewijs afgebouwd worden, het gaat daarbij om maatwerk per wijk of straat. Als tijdens de voorbereiding van de uitbreiding van het gereguleerd parkeren blijkt dat er niet genoeg parkeerruimte overblijft voor de auto’s van bewoners, kan ervoor gekozen worden om Canadees parkeren (tijdelijk) toe te staan. 

Andere groepen

Naast bewoners en bedrijven parkeren ook andere groepen in Haarlem. We gaan hierover in gesprek met vertegenwoordigers van deze groepen, denk hierbij aan vertegenwoordigers van wijken, winkelgebieden, sportverenigingen, onderwijs, begraafplaatsen, volkstuinen, kinderopvang en zorginstellingen. Met de uitkomst van deze gesprekken kijken we wat we voor deze groepen goed mogelijk kunnen maken. 

Waarom we dit doen

Haarlem is een historische, dichtbebouwde stad met ruim 165.000 inwoners. Met elkaar bezitten inwoners ruim 70.000 auto’s. Deze auto’s staan voor een groot deel in de openbare ruimte geparkeerd. Daar zijn op dit moment 60.000 parkeerplaatsen aanwezig. Het aantal auto’s is in de loop der tijd toegenomen, terwijl de beschikbare parkeerruimte grotendeels gelijk is gebleven.

Ondanks het grote aantal parkeerplaatsen dat in de stad aanwezig is, wordt in verschillende wijken een groeiend parkeerprobleem ervaren. Sommige stoepen zijn slecht toegankelijk door de grote aantallen geparkeerde auto’s. Ook wordt soms op kruispunten geparkeerd, dit belemmert het zicht en zorgt voor onveilige verkeerssituaties.

We willen dat Haarlem een aantrekkelijke, gezonde en goed bereikbare stad is. In de Omgevingsvisie heeft de gemeenteraad duidelijk richting gegeven aan de ontwikkeling van de stad tot 2045. Afgesproken is om voorrang te geven aan de noodzakelijke vergroening van de stad en het verbeteren van de leefomgeving. In lijn hiermee kiezen we voor het aanpakken van het parkeerprobleem waar in veel wijken sprake van is. Dit is noodzakelijk om de ontstane problemen op het gebied van toegankelijkheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid aan te pakken en te voorkomen dat deze problemen alleen maar verder toenemen met het groei van de stad. Hiermee ontstaat op termijn ruimte voor groen, spelen, fietsen en elkaar ontmoeten.

Meer woningen en ruimte voor groen

Het aantal woningen stijgt de komende jaren naar verwachting met 10.000, dat heeft gevolgen voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stad. Om de groei aan te kunnen en de stad bereikbaar te houden is een mobiliteitstransitie nodig waarbij de rol van de auto afneemt en die van fietsen en openbaar vervoer toeneemt. Een belangrijk onderdeel van de Haarlemse mobiliteitstransitie gaat over het niet laten groeien van het aantal auto’s, ondanks de toename van het aantal woningen.

De urgentie voor een mobiliteitstransitie is de afgelopen jaren groter geworden, omdat de gevolgen van klimaatverandering steeds duidelijker worden. Haarlem krijgt als gevolg van klimaatverandering vaker te maken met extreme hitte, droogte en hevige regenval. Regenwater moet beter afgevoerd kunnen worden om mogelijke wateroverlast te voorkomen. We hebben ons tot doel gesteld dat Haarlem in 2050 klimaatbestendig te is. Om klimaatbestendig te worden, moeten bijvoorbeeld extra bomen worden gepland. Voor het planten van een boom is ruimte nodig. De grootste kans om de doelen van de stad te halen is door het anders gebruiken van parkeerruimte. 

Wijkverbetering

Naast dat we betaald parkeren inzetten om het bestaande parkeerprobleem in de stad aan te pakken en de toegankelijkheid te verbeteren, willen we met parkeerregulering ook ruimte maken voor wijkverbeteringen. Als de parkeerdruk minder wordt, kunnen parkeerplaatsen uiteindelijk plaats maken voor extra groen, speelruimte voor kinderen, ontmoetingsruimte en ruimte voor fietsparkeren.

Wat hieraan vooraf ging

Om tot de 'Nota Uitwerking parkeerregulering: Uitbreiding betaald parkeren in Haarlem' te komen is gekeken naar doelstellingen die we hebben gesteld en beleid dat is vastgesteld om dit te behalen. Voorbeelden hiervan zijn het door de gemeenteraad vastgestelde mobiliteitsbeleid en de Omgevingsvisie. 

Nadat de nota in concept klaar was gaf het college de nota vrij voor inspraak. Daarop ontvingen we 1.208 inspraakreacties. De reacties zijn door het college beantwoord en een deel van de reacties is verwerkt in de nota die op 30 maart 2023 vastgesteld is.

Planning

Planning

19 oktober tot en met 30 november 2022

Voltooid
Voltooid

inspraakperiode Nota Uitwerking parkeerregulering, iedereen kon reageren 

30 maart 2023

Voltooid
Voltooid

vaststelling Nota Uitwerking parkeerregulering 

30 november 2023

Voltooid
Voltooid

gemeenteraad geeft akkoord voor raadgevend referendum 

6 maart 2024

Voltooid
Voltooid

referendum over de Nota Uitwerking parkeerregulering

Contact

Edwin van Hofwegen, beleidsmedewerker
14 023
antwoord@haarlem.nl