Ontwikkelzone Zuid-West

Bijgewerkt tot en met 10 november 2023
Status: Ontwerp

De gemeenteraad heeft een aantal gebieden aangewezen waarin plaats is voor extra woningbouw. Een van deze zones is ontwikkelzone Zuid-West. Haarlem Zuidwest willen we ontwikkelen tot een prettige, veilige en leefbare plek voor iedereen.

Buurtbewoners gaan met elkaar in gesprek op het Einsteinplantsoen

Wat u moet weten

  • We willen van het bedrijventerrein Houtvaartkwartier een plek maken waar wonen, werk, verkeer, voorzieningen, groen en water samenkomen. Hiervoor werken we aan een Masterplan
  • Dit Masterplan geeft de kaders aan voor de ontwikkelingen voor hele zone. Het plan laat een eerste ruimtelijke uitwerking zien van het programma van eisen; wat moet en wat kan. Denk aan bouwhoogtes, posities van gebouwen en opzet van openbare ruimte
  • Tijdens de verschillende informatiebijeenkomsten, buurtgesprekken en mobiliteitsgesprekken is input gegeven op de onderwerpen mobiliteit, wonen, werken, voorzieningen en groen/leefomgeving. Deze informatie is verwerkt in het Ontwerp Masterplan

  • De inspraakperiode voor het Ontwerp Masterplan is verlopen. De reacties worden nu verwerkt. 

Meedenken en meedoen

De inspraaktermijn is verlopen. In totaal zijn er 369 reacties binnengekomen via de online vragenlijst en 110 reacties via e-mail of brief.

Alle reacties op het Ontwerp Masterplan worden bekeken en het gemeentebestuur weegt af of de reactie kan worden verwerkt of niet. De uitleg van wat er met de reacties gebeurt komt in de nota van beantwoording. Iedereen die een inspraakreactie heeft gegeven, krijgt een antwoord per e-mail.

In de nota van beantwoording komen ook de resultaten van de inspraak. De nota wordt toegevoegd aan het voorstel van het college van B en W aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt het ontwerp masterplan uiteindelijk vast.

In gesprek met de buurt

De Klankbordgroep komt regelmatig samen met een vertegenwoordiging van de werkgroep communicatie & participatie van de gemeente Haarlem. Leden van de klankbordgroep kunnen naar eigen inzicht feedback geven op het (participatie)proces. De werkgroep neemt de bevindingen mee naar het projectteam van de Ontwikkelzone Zuid-West.

We zijn nog op zoek naar bewoners uit de Remisebuurt, het gebied rondom zwembad de Houtvaart en Haarlem Hoog die willen aansluiten.
Meer informatie over de klankbordgroep of aanmelden? Stuur een e-mail aan de Wijkraad via: wijkraadhoutvaartkwartier@gmail.com.

Wat hieraan vooraf ging

Wijkgesprek

Tijdens het Wijkgesprek presenteerde stedenbouwkundig bureau West8 de ideeën voor de hoofdstructuur voor het Masterplan en gingen we in gesprek over de thema’s Mobiliteit, Groen en Wonen Werken Voorzieningen. Bekijk de presentatie van Edzo Bindels van West8. De posters die tijdens het wijkgesprek zijn gemaakt staan onder documenten.

Buurtgesprekken

In april 2022 organiseerden we Buurtgesprekken over de 5 deelgebieden in de ontwikkelzone. In de Buurtgesprekken zoomden we in op een deelgebied in de ontwikkelzone. We lieten zien wat er in een deelgebied mogelijk is als het gaat om wonen, werken, mobiliteit en openbare ruimte. Lees de verslagen onder documenten.

Mobiliteitsgesprekken 

Uit eerdere bijeenkomsten weten we dat het thema Mobiliteit leeft onder bewoners en belanghebbenden. Er zijn zorgen over onder meer de verkeerssituatie in de wijk, nu en in de toekomst. Hierover willen wij graag met u verder in gesprek. Dat doen we tijdens de mobiliteitsgesprekken (zie onder documenten). Tijdens dit gesprek gaan we vooral in op wat we nú al samen kunnen doen in de wijk. Ook is er ruimte in het gesprek om in te gaan op wat de ontwikkelingen in de ontwikkelzone betekenen voor mobiliteit. Van de verkeersituatie nu en straks, tot ideeën over deelmobiliteit van de toekomst.

Planning

Planning

21 september 2023

Todo
Todo

commissie Ontwikkeling

28 september 2023

Todo
Todo

gemeenteraad stelt het Masterplan definitief vast

Contact

Jasper Baas, ontwikkelmanager
Gerben Huigen, junior ontwikkelmanager
14 023
ontwikkelzonezuidwest@haarlem.nl

Bedrijvenloket

Wilt u een gesprek over de gevolgen van de plannen voor uw bedrijf of hebt u vragen over de vestiging van bedrijven binnen de ontwikkelzone? Neem dan contact op met team Bedrijfshuisvesting: 

Michael Dekker
06 39 07 48 66
bedrijfshuisvesting@haarlem.nl 

Runoe Lenting-Jogi
06 39 82 12 87
bedrijfshuisvesting@haarlem.nl 

Met wie we samenwerken

Nieuwsbrief