Ontwikkelzone Zuid-West

Bijgewerkt tot en met 13 maart 2024
Status: Ontwerp

De gemeenteraad heeft 7 zones aangewezen waarin plaats is voor extra woningbouw. 1 van deze zones is ontwikkelzone Zuid-West. Haarlem Zuid-West willen we ontwikkelen tot een prettige, veilige en leefbare plek voor iedereen.

Buurtbewoners gaan met elkaar in gesprek op het Einsteinplantsoen

Wat u moet weten

  • In deze ontwikkelzone komen circa 1.500 nieuwe woningen. Ook komt er tussen de 30.000 en 48.000 m2 aan andere invullingen in het gebied, zoals winkels, voorzieningen, werkgelegenheid en meer groen
  • Het gebied wordt een levendige buurt met meer ruimte voor fietsers en voetgangers
  • De gemeenteraad heeft een masterplan vastgesteld. Dit masterplan geeft de kaders aan voor de ontwikkelingen voor hele zone. Het plan laat zien wat moet en wat kan. Denk aan bouwhoogtes, posities van gebouwen en opzet van openbare ruimte
  • De komende tijd starten verschillende projecten binnen de zone 
  • Het 1e project waar gestart wordt met de bouw is Stephensonstraat 38-46

Projecten in de ontwikkelzone

In ontwikkelzone Zuid-West worden de komende jaren diverse projecten uitgevoerd die het gebied steeds levendiger maken. Deze projecten kennen allemaal een eigen proces. Hieronder staan de projecten benoemd. Voor meer informatie kunt u terecht op de eigen projectpagina’s. U kunt bij 'Documenten' een kaart bekijken van de ontwikkelzone met alle deelgebieden en projecten.

Stephensonstraat 38-46

Stephensonstraat 38-46 is een project waarvan de bouw op korte termijn start. Bestaande bebouwing wordt vervangen door 98 woningen met ook bedrijfsruimte en horeca op de begane grond. Onder dit gebouw komt een publieke ondergrondse parkeergarage.

Pelgrimkerk

De Pelgrimkerk werkt aan de toekomst. Met behoud van de monumentale kerkzaal en vernieuwing van de bijgebouwen biedt de kerkgemeenschap in de nabije toekomst ruimte aan meer sociaal maatschappelijke activiteiten en aan maatschappelijk wonen in de vorm van een leefgemeenschap. In de nieuwe situatie worden functies als maatschappelijk wonen, een gezondheidscentrum en een buurtcentrum met daghoreca toegevoegd aan de omgeving.

Middengebied

In het middengebied, dat ligt tussen de Rutherfordstraat en de Stephensonstraat worden circa 500 tot 550 woningen toegevoegd. De helft hiervan bestaat uit sociale huurwoningen. Ook het type werkgelegenheid verandert. Er komt horeca en detailhandel in het gebied. Deze worden geconcentreerd rondom de nieuwe openbare ruimtes. 

Grijpensteinweg Oost en West

Het gebied Grijpensteinweg kent 2 te ontwikkelen gebieden: 

  1. de stukken grond ten oosten van de Grijpensteinweg, grenzend aan de tuinen van de woningen aan de Leidsevaart
  2. de stukken grond ten westen van de Grijpensteinweg tegen het spoor

Nu zijn er in het gebied veel autobedrijven. In de toekomst komt in dit gebied meer functies zoals wonen, leren, werken en recreëren. Doordat station Heemstede-Aerdenhout dichtbij ligt, biedt het gebied veel kansen om te verdichten en voor meer ruimte voor werkgelegenheid. Ook komt in dit gebied meer groen en meer ruimte voor de fiets.

Openbare ruimte van Leeuwenhoekpark

Het van Leeuwenhoekpark wordt een mooi, sociaal veilig en samenhangend gebied dat beter verbonden is met de buurt. Met ruimte voor sport en spel, maar ook rust, voor ouderen, jongeren en gezinnen. Aan de zuidkant komen woningen met op de begane grond sociaal maatschappelijke functies, die de sociale veiligheid in het park verhogen. We onderzoeken of de garageboxen weg kunnen, zodat een hart in het park ontstaat voor sport, spel en verblijven. Aan de randen van het park ligt het accent op ecologie.

Overige projecten

Over de projecten Faradaystraat, van Leeuwenhoekpark, Stephensonstraat 4-10 en Op Stoom volgt later meer informatie. 

Fase 2

Het gebied ten noorden van de Pijlslaan tot aan de Westergracht is in het masterplan ontwikkelzone Zuid-West nog niet ver genoeg uitgewerkt om concrete kaders te bieden voor ontwikkelaars. 

Er is nog veel onzeker als het gaat om de continuïteit van de bestaande bedrijven, grondbezit, de aansluiting op en de ontwikkeling van Plaza West en de haalbaarheid van het voorstel om de velden van Geel-Wit te draaien. Voor dit gebied geeft het masterplan de uitgangspunten voor toekomstige uitwerking, zoals de centrale as als verbindingsruimte, het versterken van het groenblauw netwerk, plekken voor ontmoeting en gemengd bouwen.

Voor dit gebied komt daarom een fase 2, waarin een programma van eisen voor de leefomgeving wordt gemaakt. In dit programma komen uitgewerkte kaders waar ontwikkelaars bij een ontwikkeling aan moeten voldoen.

Voor het gebied ten zuiden van de Pijlslaan geldt dat het masterplan de kaders biedt voor ontwikkeling. Dat betekent dat ontwikkelaars en initiatiefnemers stedenbouwkundige plannen kunnen maken die getoetst worden aan het masterplan. 

Meedenken en meedoen

Op deze pagina vindt u informatie over de ontwikkelzone Zuid-West als geheel. Voor de ontwikkelzone geldt dat er geen participatie of inspraak meer is, omdat het masterplan is vastgesteld.

In de verschillende projecten die hierboven staan vermeld, is wel participatie en inspraak mogelijk op verschillende momenten. Dit staat dan op de webpagina van dat project. 

Naast de participatiemomenten is er ook een klankbordgroep actief. Deze komt 4 keer per jaar bij elkaar en denkt met ons mee over hoe de communicatie en de participatie verlopen en wat er beter kan. 

Heeft u interesse om deel te nemen aan de klankbordgroep, stuur dan een e-mail aan projecten@haarlem.nl

Contact

Jasper Baas, ontwikkelmanager
Gerben Huigen, junior ontwikkelmanager
14 023
ontwikkelzonezuidwest@haarlem.nl

Bedrijvenloket

Wilt u een gesprek over de gevolgen van de plannen voor uw bedrijf of hebt u vragen over de vestiging van bedrijven binnen de ontwikkelzone? Neem dan contact op met team Bedrijfshuisvesting: 

Michael Dekker
06 39 07 48 66
bedrijfshuisvesting@haarlem.nl 

Runoe Lenting-Jogi
06 39 82 12 87
bedrijfshuisvesting@haarlem.nl 

Met wie we samenwerken

Nieuwsbrief