Ontwikkelzone Zuidwest

Bijgewerkt tot en met 9 augustus 2022
Status: Ontwerp

De gemeenteraad heeft een aantal gebieden aangewezen waarin plaatst is voor extra woningbouw. Een van deze zogenaamde ontwikkelzones is ontwikkelzone Zuidwest. Haarlem Zuidwest willen we ontwikkelen tot een prettige, veilige en leefbare plek voor iedereen.

Buurtbewoners gaan met elkaar in gesprek op het Einsteinplantsoen

Wat u moet weten

 • We willen van het bedrijventerrein Houtvaartkwartier een plek maken waar wonen, werk, verkeer, voorzieningen, groen en water samenkomen. Hiervoor werken we aan een concept Masterplan
 • Dit Masterplan geeft de kaders aan voor de ontwikkelingen voor hele zone. Het plan laat een eerste ruimtelijke uitwerking zien van het programma van eisen; wat moet en wat kan. Denk aan bouwhoogtes, posities van gebouwen en opzet van openbare ruimte
 • Tijdens de verschillende informatiebijeenkomsten, buurtgesprekken en mobiliteitsgesprekken is input gegeven op de onderwerpen mobiliteit, wonen/werken/voorzieningen en groen/leefomgeving. Wij wegen samen met West8 af welke input verwerkt kan worden in het concept Masterplan.
  Het concept Masterplan staat eind van dit jaar open voor inspraak.

 • Het Masterplan is nog geen ontwerp. Hoe iets er concreet uit komt te zien, komt in een volgende fase
 • Als het ontwerp masterplan gereed is volgt er een inspraakperiode. Daarna gaat het naar de gemeenteraad voor vaststelling
 • Vervolgens moeten er voor kleinere gebieden omgevingsplannen worden gemaakt. Daarvoor geldt dat de wijk op de hoogte wordt gesteld door de initiatiefnemer(s) van dat gebied
 • Op een omgevingsplan vindt inspraak plaats. Vervolgens is er mogelijkheid tot bezwaar en beroep. Datzelfde geldt voor omgevingsvergunningen

Meedenken en meepraten

De ontwikkelzone Zuidwest heeft veel  impact. Daarom betrekken we de buurt.

Wijkgesprek 

Tijdens het Wijkgesprek presenteerde stedenbouwkundig bureau West8 de ideeën voor de hoofdstructuur voor het Masterplan en gingen we in deelsessies in gesprek over de thema’s Mobiliteit, Groen en Wonen Werken Voorzieningen. Op ‘digitale post-its’ zijn opmerkingen van deelnemers meegeschreven. Ruim 80 deelnemers deden live mee. Op 18 februari konden mensen verder in gesprek in de Stookkamer tussen 9.00 en 17.00 uur. Ondanks de storm ontvingen we bijna 30 mensen gedurende die dag. 
Bekijk de presentatie van Edzo Bindels van West8. De posters die tijdens het wijkgesprek zijn gemaakt staan onder documenten.

Buurtgesprekken

In april 2022 organiseerden we Buurtgesprekken over de 5 deelgebieden in de ontwikkelzone. In de Buurtgesprekken zoomden we in op een deelgebied in de ontwikkelzone. We lieten zien wat er in een deelgebied mogelijk is als het gaat om wonen, werken, mobiliteit en openbare ruimte. Lees de verslagen onder documenten.

Mobiliteitsgesprekken 

Uit eerdere bijeenkomsten weten we dat het thema Mobiliteit leeft onder bewoners en belanghebbenden. Er zijn zorgen over onder meer de verkeerssituatie in de wijk, nu en in de toekomst. Hierover willen wij graag met u verder in gesprek. Dat doen we tijdens de mobiliteitsgesprekken (zie onder documenten). Tijdens dit gesprek gaan we vooral in op wat we nú al samen kunnen doen in de wijk. Ook is er ruimte in het gesprek om in te gaan op wat de ontwikkelingen in de ontwikkelzone betekenen voor mobiliteit. Van de verkeersituatie nu en straks, tot ideeën over deelmobiliteit van de toekomst.

Bakfietsbalie

Een Bakfietsbalie is een laagdrempelig en aanvullend moment om vragen te stellen over de ontwikkelingen in de zone. We delen in een Bakfietsbalie/inloopmoment geen nieuwe informatie. Het is bedoeld als moment waarop u uw vragen, zorgen, ideeën en mening kunt delen met iemand van het projectteam.

 • Elke 1e vrijdag van de maand bent u van harte welkom bij de Stookkamer tussen 9.00-11.00 uur
 • Elke 3e dinsdag van de maand is er een online inloop van 17.00-18.00 uur via MS teams-link
 • De bakfietsbalies is er weer in september:
  Vrijdag 2 september van 9.00 tot 11.00 uur in de Stookkamer
  Dinsdag 13 september van 17.00 tot 18.00 uur online (teamslink volgt)

Klankbordgroep

De klankbordgroep is een sparringpartner voor de werkgroep communicatie & participatie van de gemeente Haarlem. Tijdens de bijeenkomsten evalueren zij de participatiemomenten, en bespreken zij de voorbereiding van komende participatiemomenten en communicatie daarover. Daarmee kan de werkgroep beoordelen waar mogelijk aanscherpingen en aanpassingen nodig zijn in het proces.
De Klankbordgroep komt regelmatig samen met een vertegenwoordiging van de werkgroep communicatie & participatie van de gemeente Haarlem. Leden van de klankbordgroep kunnen naar eigen inzicht feedback geven op het (participatie)proces. De werkgroep neemt de bevindingen mee naar het projectteam van de ontwikkelzone Zuidwest.

We zijn specifiek nog op zoek naar bewoners uit de Remisebuurt, het gebied rondom het zwembad de Houtvaar ten uit Haarlem Hoog die aan willen sluiten.
Meer informatie over de klankbordgroep of aanmelden? Stuur een e-mail aan de Wijkraad via: wijkraadhoutvaartkwartier@gmail.com.

Flitspeiling

Een flitspeiling is een korte vragenlijst, die u in maximaal 2 minuten kunt invullen. De vragenlijst is anoniem, eenvoudig en bestaat iedere keer uit dezelfde vragen. Door de vragen te beantwoorden geeft u ons informatie over hoe u denkt en zich voelt over de ontwikkelingen in Haarlem Zuidwest.

Flitspeiling #3 is gesloten. Binnenkort leest u hier de resultaten.

Planning

 • Na de zomervakantie 2022: terugkoppeling aan de buurt
 • Najaar 2022: ontwerp Masterplan wordt vrij gegeven voor inspraak (plan ligt ter inzage)
 • Eind 2022: de gemeenteraad stelt het Masterplan definitief vast

Contact

Bas Boeker, procesmanager
14 023
ontwikkelzonezuidwest@haarlem.nl

Met wie we samenwerken

Nieuwsbrief