Vernieuwing evenementenbeleid

Bijgewerkt tot en met 19 juli 2024
Status: Ontwerp

Haarlem heeft een divers en aansprekend evenementenaanbod. We zijn op dit moment bezig met het nieuwe evenementenbeleid voor de periode 2025 tot en met 2028.

Feestende mensen tijdens een nachtelijk evenement
Foto door Joyce Goverde

Wat u moet weten

 • Het evenementenbeleid wordt vernieuwd, omdat het nu geldende beleid na 2024 afloopt
 • In het nieuwe beleid staat bijvoorbeeld hoe we de leefbaarheid en levendigheid in de stad in balans houden, hoe om te gaan met toegenomen veiligheidseisen en welke evenementen in aanmerking komen voor subsidie
 • In het voorjaar van 2024 hebben verschillende participatiesessies plaatsgevonden met inwoners, organisatoren van evenementen, ondernemers en culturele instellingen. Hun reacties worden meegenomen in het nieuwe beleid

Waarom we dit doen

Evenementen zorgen voor een aantrekkelijke en levendige stad. Omdat evenementen en festivals meestal plaatsvinden in de openbare ruimte – met bijbehorende regelgeving – is er voor evenementen apart beleid nodig. Daarnaast moet voor de periode 2025-2028 een keuze gemaakt worden over welke evenementen subsidie kunnen ontvangen. 

De vernieuwing van het evenementenbeleid gaat naast vergunningen en veiligheid, ook over duurzaamheid en het belang van evenementen. Daarnaast gaat het over de ambities, ook op het terrein van bijvoorbeeld sport of cultuur. 

De gemeenteraad heeft met een startnotitie vastgesteld wat de ambities zijn voor de vernieuwing van het evenementenbeleid en hoe we hierover met de stad in gesprek gaan. De startnotitie kunt u vinden onder 'Documenten'. 

Wat we gaan doen

Voor de vernieuwing van het evenementenbeleid gelden de volgende doelstellingen: 

 • Behouden van een toekomstbestendig evenementenaanbod
 • Bieden van voldoende ruimte voor vernieuwende evenementen, passend bij het profiel van Haarlem
 • Spreiden van evenementen over verschillende periodes in het jaar en over verschillende plekken in de stad
 • Organisatoren steunen bij het duurzamer maken van evenementen 
 • Bewaken van de balans tussen leefbaarheid en levendigheid in de stad
 • Garanderen van de openbare orde en veiligheid tijdens evenementen
 • Duidelijker en eenvoudiger maken van processen en voorwaarden voor vergunningen en financiering, voor zowel organisatoren, ondernemers, inwoners als de gemeente

Meedenken en meedoen

Voor het maken van het nieuwe evenementenbeleid zijn we in gesprek geweest met verschillende doelgroepen. In ieder geval de volgende doelgroepen zijn benaderd voor participatie:

 • Organisatoren van evenementen en festivals met subsidie van de gemeente
 • Organisatoren van overige (culturele) initiatieven voor evenementen in de stad 
 • Organisaties die betrokken zijn bij evenementen in de stad
 • Inwoners. We vinden het belangrijk om van inwoners te horen waarom zij evenementen wel of niet bezoeken, waar zij waarde aan hechten en wat ze missen

Er is op de volgende manieren geparticipeerd:

 • Een enquête onder inwoners
 • Een enquête onder organisatoren van evenementen en betrokken organisaties
 • Bijeenkomsten met organisatoren van evenementen en festivals (met subsidie van de gemeente)

Op dit moment wordt geschreven aan het evenementenbeleid. De uitkomsten van de participatie worden daarbij meegenomen. In het najaar van 2024 begint een inspraakperiode. Dan kunt u uw reactie geven op het concept evenementenbeleid.

Eind 2024 worden de reacties tijdens de inspraakperiode verwerkt en wordt het definitieve evenementenbeleid aangeboden aan de gemeenteraad om vast te stellen.

Planning

Planning

tot en met maart 2024

Voltooid
Voltooid

participatie: enquêtes en bijeenkomsten

vanaf maart 2024

Actief
Actief

verwerken reacties en schrijven nieuw beleid

najaar 2024

Todo
Todo

start inspraakperiode concept evenementenbeleid, mogelijkheid om te reageren

eind 2024

Todo
Todo

gemeenteraad stelt vernieuwd evenementenbeleid vast

Contact

Wouter Maes, evenementcoördinator
14 023
evenementcoordinator@haarlem.nl